TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp

TaVM 4/2006 vp - HE 41/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 41/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä, kauppa- ja teollisuusministeriö

hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus HVK

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy 14.4.2005 tehdyn Suomen ja Norjan hallituksen välisen sopimuksen tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa. Sopimus on luonteeltaan puitesopimus, joka sisältää yhteistyöperiaatteet ja menettelytavat poikkeusolojen varalta. Sopimuksen tarkoituksena on turvata sopimuspuolten välinen kauppa mahdollisimman normaalina sota- ja kriisitilanteissa.

Samalla ehdotetaan hyväksyttäväksi laki, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että sopimus ja lakiehdotus hyväksytään.

Huoltovarmuusalan kansainvälisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys kansallisen huoltovarmuuden turvaamisessa. Useat Euroopan maat ovat tehneet keskinäisiä sopimuksia huoltovarmuutensa turvaamiseksi. Suomella on laaja-alainen sopimus Ruotsin kanssa, ja Suomi on mukana määrätyille aloille tehdyissä pohjoismaisissa sopimuksissa. Nyt hyväksyttävä puitesopimus Suomen ja Norjan välillä täydentää huoltovarmuussopimusten verkostoa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että Eduskunta hyväksyy Oslossa 14. päivänä huhtikuuta 2005 Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • vjäs. Mauri Salo /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen