TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2007 vp

TaVM 4/2007 vp - HE 43/2007 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 43/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

Euroopan parlamentin jäsen Piia-Noora Kauppi

lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

lakimies Olli Laurila, Rahoitustarkastus

johtaja Erkki Kontkanen, Finanssialan Keskusliitto

asiantuntija Virve Rouhiainen, Energiateollisuus ry

toimitusjohtaja Jouni Torasvirta ja lakimies Ari Syrjäläinen, OMX Exchanges Oy

toimitusjohtaja Markku Savikko, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

toiminnanjohtaja Markku Savikko, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

asianajaja Jyrki Tähtinen, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet:

 • valtiovarainministeriö
 • Finanssialan Keskusliitto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Osakesäästäjien Keskusliitto ry
 • Eläkesäätiöyhdistys-ESY ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Voimassa oleva laki sijoituspalveluyrityksistä ehdotetaan korvattavaksi uudella samannimisellä lailla. Samalla ehdotetaan tehtäväksi muutoksia arvopaperimarkkinalakiin, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettuun lakiin ja sijoitusrahastolakiin sekä tarkistettavaksi useita muita rahoitusmarkkinoiden toimintaa koskevia lakeja.

Uuden sijoituspalveluyrityksistä annettavan lain soveltamisala olisi voimassaolevaa lakia laajempi. Toimilupaa edellyttäviksi uusiksi sijoituspalveluiksi tulisivat sijoitusneuvonta ja monenkeskisen kaupankäynnin järjestäminen. Muita toimiluvan varaisia sijoituspalveluja olisivat toimeksiantojen välittäminen, toimeksiantojen toteuttaminen, kaupankäynti omaan lukuun, omaisuudenhoito, liikkeeseenlaskun takaaminen ja liikkeeseenlaskun järjestäminen.

Sijoituspalveluyrityksen tulisi järjestää toimintansa sen laatu ja laajuus huomioon ottaen luotettavalla tavalla. Laissa säädettäisiin sijoituspalveluyrityksen toiminnan ulkoistamisesta ja palveluiden tarjoamisesta sidonnaisasiamiesten välityksellä. Laissa olisi säännökset myös sijoituspalveluyrityksiltä edellytettävästä vähimmäispääomasta.

Sijoituspalveluja tarjottaessa noudatettavista menettelytavoista asiakassuhteissa ehdotetaan säädettäväksi edelleen arvopaperimarkkinalaissa. Säännökset olisivat voimassaolevia yksityiskohtaisempia, ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperivälittäjän asiakkaat luokiteltaisiin ammattimaisiksi ja ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi sekä eräiltä osin niin sanotuiksi hyväksyttäviksi vastapuoliksi. Arvopaperivälittäjälle asetettaisiin nykyistä tarkempi selonottovelvollisuus asiakkaan taloudellisesta asemasta, sijoituskokemuksesta ja muista asiakkaansuojan kannalta keskeisistä kysymyksistä. Arvopaperivälittäjän tiedonantovelvollisuutta ehdotetaan tarkennettavaksi, ja tälle ehdotetaan asetettavaksi velvollisuus toteuttaa rahoitusvälineitä koskevat toimeksiannot asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Laissa säädettäisiin myös eturistiriitatilanteiden ja asiakasvarojen käsittelystä.

Keskeisimmät lainsäädäntöön tehtävät muutokset liittyvät markkinapaikkojen ja sijoituspalvelutoiminnan sääntelyyn. Pörssissä käytävän julkisen kaupankäynnin lisäksi arvopaperimarkkinalaissa säädettäisiin monenkeskisestä kaupankäynnistä. Monenkeskisen kaupankäynnin mahdollistamiseksi Suomessa arvopaperimarkkinalakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 3 a luku, jossa olisi säännökset monenkeskisen kaupankäynnin järjestämisestä, kaupankäyntiosapuoleksi ottamisesta, arvopaperin ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi, arvopaperin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta ja kaupankäynnissä noudatettavasta menettelystä. Lakiin otettaisiin säännökset myös osakekaupan toteuttamisesta markkinapaikkojen ulkopuolella arvopaperivälittäjän järjestämänä sisäisenä toteutuksena.

Uudella sääntelyllä arvopaperipörssit ja arvopaperivälittäjät voisivat aikaisempaa joustavammin perustaa perinteiselle pörssikaupankäynnille vaihtoehtoisia markkinapaikkoja ja kilpailla keskenään. Säännösten tavoitteena on edistää kaupankäyntiä julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla rinnakkaisissa kaupankäyntijärjestelmissä. Säännökset monenkeskisen kaupankäynnin meklarilistasta olisi tarkoitettu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten markkinapaikaksi helpottamaan niiden pääoman hankintaa.

Ehdotetulla lainsäädännöllä saatetaan voimaan rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivin voimaansaattamiselle asetetun määräajan mukaisesti 1.11.2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään jäljempänä mainituin muutoksin. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että samalla hyväksytään hallituksen ehdottamien lakien lisäksi laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n 7 kohdan muuttamisesta. Muutos johtuu uudesta sijoituspalveluyrityksistä annettavasta laista.

Hyväksyttävillä laeilla pannaan täytäntöön rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi. Säännöstöllä luodaan Euroopan sisämarkkinoille yhdenmukaiset toimintapuitteet yrityksille, joilla on lainmukainen toimilupa tarjota sijoituspalvelua. Säännösten tavoitteena on lisätä kilpailua arvopaperien ja muiden rahoitusvälineiden kaupankäynnin järjestämisessä. Kilpailun odotetaan parantavan palveluiden laatua ja kannustavan niiden kehittämiseen sekä pitävän palvelusta perittävät kustannukset kohtuullisina.

Sijoituspalveluyrityksen tarjoamasta sijoitusneuvonnasta tulee luvanvaraista toimintaa, ja laissa säädetään sijoituspalvelun tarjoajia koskevista velvoitteista. Arvopaperimarkkinalain 4 luku uusitaan kokonaan. Luvussa säädetään asiakassuhteissa arvopaperikaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista. Uusi sääntely on omiaan parantamaan sijoittajansuojaa ja sijoittajan luottamusta markkinoihin.

Sijoituspalveluyrityksiä valvotaan kotivaltioperiaatteella. Suomessa sijoituspalveluyrityksiä valvoo Rahoitustarkastus. Rahoitustarkastus nimetään myös rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin mukaiseksi yhteysviranomaiseksi yhteistyön ja erityisesti tietojen vaihdon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi jäsenvaltioiden välillä.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että valvontaviranomaisilla on toimiva ja hyvä yhteistyö sekä yhdenmukaiset menettelyt, jotta sijoittajille voidaan tarjota korkeatasoinen suoja, kun sijoituspalveluyritykset voivat tarjota palvelujaan kotijäsenvaltion harjoittaman valvonnan nojalla kaikkialla yhteisössä. Rahoitustarkastuksen tulee pitää silmällä myös sitä, että jäsenvaltioissa käytännössä noudatetaan sijoituspalvelualalla yhdenmukaistettua sääntelyä ja että alalla siten toimitaan tasavertaisin kilpailuedellytyksin.

Rahoitustarkastuksessa laaditaan lainsäädännön nojalla annettavat määräykset ja ohjeet, jotka tulevat voimaan samaan aikaan uuden lainsäädännön kanssa. Määräykset ja ohjeet koskevat kaupparaportointia, rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja, rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointia, toiminnan ulkoistamista sekä luotettavaa hallintoa ja toiminnan järjestämistä.

Rahoitustarkastuksen standardeissa annetaan määräykset ja ohjeet muun muassa asiakasta koskevien tietojen hankkimisesta ja pyytämisestä (selonottovelvollisuudesta, arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §) sekä toimeksiantojen huolellisesta toteuttamisesta (arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §). Asiakkaan toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaisia seikkoja ovat hinta, kustannukset, toimeksiannon toteuttamisen nopeus, toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys, toimeksiannon koko ja luonne sekä muut toimeksiannon kannalta olennaiset seikat. Nämä seikat perustuvat direktiivin 21 artiklan 1 kohtaan, ja ne mainitaan myös arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n perusteluissa.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että Rahoitustarkastuksen antamat määräykset ja ohjeet ovat sijoituspalvelun tarjoajan ja asiakkaan oikeusturvankin kannalta mahdollisimman yksityiskohtaiset ja selkeät.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki sijoituspalveluyrityksistä

1 Luku. Yleiset säännökset
1 §. Soveltamisala.

Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan lakia ei sovelleta, jos palvelua tarjotaan yksinomaan samaan konserniin kuuluvalle kirjanpitovelvolliselle. Jos on kysymys muusta kuin konsernirakenteessa tapahtuvasta toiminnasta ja tämä toiminta täyttää ehdotettavan lain liiketoiminnan tunnusmerkit, kuten palvelun tarjoamisen kolmansille osapuolille, toiminta voi olla luvanvaraista. Toimilupakäytännössä voidaan joutua tulkintatilanteisiin. Sääntelyn tulee kuitenkin kohdistua kaikkiin rahoitusmarkkinoilla toimiviin yhdenvertaisesti.

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin 2 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaan direktiiviä ei sovelleta yhteissijoitusyrityksiin ja eläkerahastoihin riippumatta siitä, ovatko ne yhteen sovitettu yhteisön tasolla, sekä näiden yritysten ja rahastojen säilytysyhteisöihin ja omaisuudenhoitajiin. Tällaisena yhteisönä voidaan talousvaliokunnan mielestä monissa tapauksissa pitää esimerkiksi sellaista neuvonta- tai omistusyhteisöä, joka kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä harjoittaa pääomasijoitustoimintaan liittyvää neuvontaa.

Pykälän 3 momentin 4 ja 6 kohtiin on täydennetty puuttuneet viittaukset 4 §:n 1 momenttiin.

2 luku. Oikeus tarjota sijoituspalvelua
14 §. Sijoituspalvelun tarjoaminen muun luvan nojalla.

Pykälän 3 momenttiin on lisätty puuttunut viittaus rahoituslaitokseen.

15 §. Oheispalvelut.

Pykälän 2 momentissa on korjattu kirjoitusvirhe.

3 luku. Toimiluvan myöntäminen ja peruuttaminen
18 §. Toimilupapäätös.

Pykälän 2 momentissa olevaa viittausta 15 §:ään on täydennetty viittaamalla 15 §:n 1 momenttiin.

4 luku Sijoituspalveluyrityksen toiminta
27 §. Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus.

Pykälän 3 momentti on kirjoitettu uudelleen yhdenmukaisesti arvopaperimarkkinalain 3 luvun 8 §:n 2 momentin kanssa.

Valtiovarainministeriön asetuksella on tarkoitus säätää, että toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 27 §:ssä tarkoitetusta sijoituspalveluyrityksen merkittävästä sidonnaisuudesta. Muutosten ilmoittamista koskevassa 27 §:n 3 momentissa viitataan toimilupahakemuksessa ilmoitettuihin merkittäviin sidonnaisuuksiin.

41 §. Osakkeiden ja osuuksien hankinnasta ilmoittaminen.

Pykälän 4 momentti on kirjoitettu uudelleen yhdenmukaiseksi arvopaperimarkkinalain 3 luvun 6 §:n 2 momentin viimeisen virkkeen kanssa.

5 luku. Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset edellytykset
46 §. Taloudellisen aseman valvonta.

Pykälän 2 momentissa on korjattu virheellinen viittaus.

11 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
88 §. Sijoituspalveluyrityksen toimilupa.

Pykälän 1 ja 2 momentissa olevia toimilupaa koskevia kuuden ja kolmen kuukauden siirtymäaikoja on jatkettu yhdeksään ja kuuteen kuukauteen.

2. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

1 luku. Yleisiä säännöksiä
4 §.

Pykälässä säädetään muun muassa, mitä arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetaan ammattimaisella asiakkaalla ja kokeneella sijoittajalla. Pykälän 4 momentin 3 kohtaan ja 6 momentin 2 kohtaan on lisätty Ahvenanmaan maakunta, jota pidetään ammattimaisena asiakkaana ja kokeneena sijoittajana Suomen valtion ja suomalaisen kunnan ohella.

4 a §.

Pykälän 2 momentista on poistettu tarpeeton sähköisessä-sana.

2 luku. Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus. Väliotsikko.
2 §.

Pykälässä on tiedonantovelvollisuutta koskeva perussäännös, kun arvopapereita tarjotaan tai haetaan arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Yleistä tiedonantovelvollisuutta on laajennettu siten, että tiedonantovelvollisuus koskee myös liikkeeseenlaskijaa ja emissionjärjestäjää 3 a luvussa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäynnissä. Tiedonantovelvollisuus muutoin monenkeskiseen kaupankäyntiin hakemisessa on julkista kaupankäyntiä kevyemmin säänneltyä.

Pykälän edellä olevaa otsikkoa on täydennetty vastaavasti.

3 luku. Julkinen kaupankäynti
3 §. Toimiluvan myöntäminen.

Pykälän 3 momenttia on muutettu siten, että se vastaa sijoituspalveluyrityksistä annettavan lain 19 §:ää. Osakkeiden omistusosuuden rinnalle on lisätty osakkeiden tuottama äänivalta.

6 §. Osakkeiden hankinnasta ilmoittaminen.

Pykälän 1 momenttia on täydennetty siten, että se vastaa sijoituspalveluyrityksistä annettavan lain 41 §:n 1 momenttia. Muutettuna ilmoitusvelvollisuus koskee osakkeiden suoran omistuksen ohella myös välillistä omistusta tai omistusosuuden tuottamaa äänivaltaa.

8 §. Arvopaperipörssin sidonnaisuus.

Pykälän 1 ja 2 momentit on kirjoitettu kokonaan uudelleen yhdenmukaisiksi sijoituspalveluyrityksistä annettavan lain 27 §:n 1 ja 3 momenttien kanssa.

24 §. Arvopaperipörssin toiminnan ulkoistaminen.

Pykälän 6 momentin viimeinen virke on poistettu, koska arvopaperipörssi ei voi ulkoistaa toimiluvanvaraista toimintaa.

3 a luku. Monenkeskinen kaupankäynti
1 §. Kaupankäynnin järjestäjä.

Pykälän 1 momentissa on korjattu kirjoitusvirhe.

6 §. Kaupankäynnin julkisuus.

Myös tämän pykälän 1 momentissa on korjattu kirjoitusvirhe.

4 luku. Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tarjoaminen
1 §. Hyvä tapa arvopaperikaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa.

Pykälän 3 momentissa on yksilöity direktiivi, jonka täytäntöönpanemiseksi Rahoitustarkastus antaa tarkemmat mää-räykset.

4 §. Arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuus.

Pykälän 4 momenttia on täydennetty yhdenmukaiseksi 1 luvun 4 a §:n 2 momentin kanssa niin, että asiakkaan suostumuksella tiedot voidaan antaa asiakkaalle arvopaperinvälittäjän Internet-verkkosivuilla.

14 §. Asiakasvarojen säilyttäminen.

Pykälän 2 momentin neljännen virkkeen ilmaisu on yhtenäistetty 3 momentin kolmannessa virkkeessä käytetyn vastaavanlaisen ilmaisun mukaiseksi.

4 a luku. Selvitystoiminta
8 §.

Pykälän 2 momentin toiseksi viimeisessä virkkeessä on korjattu viittaukset.

10 luku. Erinäisiä säännöksiä
1, 1 a ja 1 b §.

Pykälien 1 momenttien ensimmäistä virkettä on täydennetty niistä puuttuneella viittauksella 1 luvun 4 a §:ään.

8. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Voimaantulosäännös.

Lakiin on lisätty siirtymäsäännös, jonka mukaan luottolaitoksen on lain voimaantulosta yhdeksän kuukauden ku- luessa muutettava yhtiöjärjestyksensä tai sääntönsä uusien säännösten mukaiseksi.

15. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

2 §. Poikkeukset.

Valiokunta ehdottaa, että tässä yhteydessä muutetaan myös indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n 7 kohtaa. Laki ei sisälly hallituksen esitykseen, mutta ehdotettu muutos on tarpeen uuden sijoituspalveluyrityksistä annettavan lain johdosta.

Indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain (1195/2000) 2 §:n 7 kohdan mukaan lakia ei sovelleta sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 2 §:ssä tarkoitettuun sijoituskohteeseen. Säännös tuli tässä muodossa voimaan 1.1.1998 lailla indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (1151/1997). Säännös tarkoittaa, että indeksiehdon saa ottaa kyseisessä kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin.

Uuden sijoituspalveluyrityksistä annettavan lain 4 §:ään sisältyvä rahoitusvälineen määritelmä korvaa voimassa olevaan lakiin sisältyvän sijoituskohteen määritelmän. Tämän vuoksi mainittua indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain kohtaa on tarkistettava. Muutettu säännös vastaa vähäisin muutoksin sisällöltään voimassa olevaa lakia. Indeksiehdon voisi ottaa arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun arvopaperiin, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun vakioituun johdannaissopimukseen sekä muuhun johdannaissopimukseen, jonka kohde-etuus on sijoituspalveluyrityksistä annettavan lain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kohde-etuus tai joka momentin 8 kohdan mukaisesti liittyy indekseihin. Säännös kattaisi muun johdannaissopimuksen, jonka kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, korko, tuotto, toinen johdannaissopimus, rahoitusmarkkinoihin liittyvä indeksi tai muu tunnusluku. Kohde-etuus olisi määritelty hieman laajemmin kuin voimassa olevassa säännöksessä.

Päätösehdotus

Talousvaliokunta ehdottaa,

että 3.—7. ja 9.—14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina,

että 1., 2. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että hyväksytään yksi uusi lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

sijoituspalveluyrityksistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Tätä lakia ei sovelleta, jos:

(1—3 kohta kuten HE)

4) liiketoiminnan harjoittaja pääasiallisen liiketoimintansa oheistoimintana käy omaan lukuun kauppaa rahoitusvälineillä, taikka tarjoaa johdannaissopimuksiin, joiden kohde-etuutena on hyödyke, tai 4 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin liittyvää sijoituspalvelua pääasiallisen liiketoimintansa asiakkaille, eikä liiketoiminnan harjoittajan tai sen konsernin pääasiallisena liiketoimintana ole sijoituspalvelun tarjoaminen tai luottolaitostoiminta;

(5 kohta kuten HE)

6) kauppaa käydään ainoastaan omaan lukuun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuilla rahoitusvälineillä sekä niiden kohde-etuuksilla yksinomaan johdannaismarkkinoilla tehtyjen sijoitusten suojaamiseksi, kun kaupankäynnillä on selvitysosapuolten takaus siitä, että nämä vastaavat tehtyjen sopimusten selvittämisestä; tai

(7 kohta kuten HE)

(4—6 mom. kuten HE)

2—12 §

(Kuten HE)

2 luku

Oikeus tarjota sijoituspalvelua

13 §

(Kuten HE)

14 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen muun luvan nojalla

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua ja sen jäsenyydestä korvausrahastossa säädetään ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetussa laissa (580/1996). Ulkomaisen luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua ja sen jäsenyydestä korvausrahastossa säädetään ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa (1608/1993). Ulkomaisen rahastoyhtiön oikeudesta tarjota sijoituspalvelua ja sen jäsenyydestä korvausrahastossa säädetään ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetussa laissa (225/2004).

15 §

Oheispalvelut

(1 mom. kuten HE)

Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaan sisältyy oikeus tarjota toimeksiantojen välittämistä tai toteuttamista, omaisuudenhoitoa taikka sijoitusneuvontaa, se saa tarjota myös muuta sijoituskohdetta kuin rahoitusvälinettä koskevaa toimiluvan mukaista palvelua sekä tätä sijoituskohdetta koskevaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa.

(3 mom. kuten HE)

16 §

(Kuten HE)

3 luku

Toimiluvan myöntäminen ja peruuttaminen

17 §

(Kuten HE)

18 §

Toimilupapäätös

(1 mom. kuten HE)

Toimiluvassa on mainittava ne sijoituspalvelut sekä ne 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut oheispalvelut, joita sijoituspalveluyrityksellä on oikeus tarjota. Rahoitustarkastus voi toimiluvan myöntämisen jälkeen sijoituspalveluyrityksen hakemuksesta muuttaa toimilupaa siinä mainittujen sijoituspalveluyritykselle sallittujen palvelujen osalta.

(3 mom. kuten HE)

19—25 §

(Kuten HE)

4 luku

Sijoituspalveluyrityksen toiminta

26 §

(Kuten HE)

27 §

Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Toimiluvan myöntämisen jälkeen toimilupahakemuksessa ilmoitetuissa sidonnaisuutta koskevissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on välittömästi ilmoitettava Rahoitustarkastukselle.

28—40 §

(Kuten HE)

41 §

Osakkeiden ja osuuksien hankinnasta ilmoittaminen

(1—3 mom. kuten HE)

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä myös, jos osuus vähenee alle 1 tai 2 momentissa säädetyn rajan.

(5—7 mom. kuten HE)

42—44 §

(Kuten HE)

5 luku

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset edellytykset

45 §

(Kuten HE)

46 §

Taloudellisen aseman valvonta

(1 mom. kuten HE)

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 45 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun sijoituspalveluyritykseen.

(3 mom. kuten HE)

6 luku

Sijoittajien korvausrahasto

47—66 §

(Kuten HE)

7 luku

Salassapito ja asiakkaan tunnistaminen

67—69 §

(Kuten HE)

8 luku

Tilinpäätös ja tilintarkastus

70 ja 71 §

(Kuten HE)

9 luku

Sivuliikkeen perustaminen ja palvelun tarjoaminen toiseen valtioon

72—79 §

(Kuten HE)

10 luku

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset

80—86 §

(Kuten HE)

11 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

87 §

(Kuten HE)

88 §

Sijoituspalveluyrityksen toimilupa

Sijoituspalveluyrityksen, joka vanhan lain mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla tämän lain voimaan tullessa tarjoaa 5 §:ssä tarkoitettua sijoituspalvelua, on haettava yhdeksän kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta Rahoitustarkastukselta toimiluvan vahvistamista. Hakemuksessa on yksilöitävä ne 5 §:ssä tarkoitetut sijoituspalvelut ja 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut oheispalvelut, joiden tarjoamiseen toimiluvan vahvistamista haetaan. Jos toimiluvan vahvistamista on haettu sanotussa määräajassa, sijoituspalvelua saa tarjota vanhan lain mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla kunnes toimiluvan vahvistamista koskeva päätös on tehty. Jos vahvistamista koskeva hakemus on puutteellinen, hakijaa on kehotettava hallintolain (434/2003) 22 §:n mukaisesti määräajassa täydentämään hakemusta. Toimiluvan vahvistamista koskeva päätös on tehtävä 12 kuukauden kuluessa toimiluvan vahvistamista koskevan hakemuksen vastaanottamisesta.

Muun henkilön kuin 1 momentissa tarkoitetun yrityksen, joka tämän lain voimaantullessa harjoittaa liiketoimintana 5 §:ssä tarkoitettua toimilupaa edellyttävää sijoituspalvelua, on kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta haettava toimilupaa tai lopetettava toiminta kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

(3 mom. kuten HE)

89—91 §

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 a luvun 6 §:n 3 momentti ja 5 luvun 4 §:n edellä oleva väliotsikko,

muutetaan lain 1 luvun 1 §:n 1 ja 5—8 momentti, 3 §, 4 §:n 1 ja 4 momentti, 5 momentin 1, 3, 5 ja 6 kohta, 6 momentin 2 kohta, 7, 8 ja 10 momentti sekä 4 a § ja sen edellä oleva väliotsikko, 2 luvun 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 e §:n 1 momentti ja 6 §:n 4 momentti, 3 ja 4 luku, 4 a luvun 5 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta, 8 §:n 2, 5 ja 6 momentti ja 10 §:n 1 momentti, 5 luvun 1 §, 2 §:n 1 ja 4 momentti, 3 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 §:n 1—4 momentti, 5—7 ja 12 §, 7 luvun 1 §:n 1 momentti, 1 a ja 2 §:n 1 ja 4 momentti, 8 luvun 2 ja 3 § ja 10 luvun 1—1 c §

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 321/1998, 5 ja 6 momentti laissa 152/2007, 7 momentti laissa 297/2005 ja mainitussa laissa 152/2007 ja 8 momentti laissa 448/2005 ja mainitussa laissa 152/2007, 3 § laissa 581/1996, 4 §:n 1 momentti mainitussa laissa 581/1996 ja osittain muutettuna laeissa 646/2006 ja 133/2007, 4 momentti laissa 522/1998 ja osittain muutettuna mainituissa laeissa 448/2005 ja 133/2007, 5 momentin 1, 3, 5 ja 6 kohta, 6 momentin 2 kohta sekä 7 ja 8 momentti, 4 a § ja sen edellä oleva väliotsikko 2 luvun 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 e §:n 1 momentti sekä 7 luvun 1 a § ja 2 §:n 1 momentti mainitussa laissa 448/2005, 1 luvun 4 §:n 10 momentti ja 2 luvun 6 §:n 4 momentti mainitussa laissa 152/2007, 4 a luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 1517/2001, 4 kohta mainitussa laissa 321/1998, 8 §:n 2 ja 5 momentti mainitussa laissa 297/2005, 6 momentti laissa 797/2000 ja 10 §:n 1 momentti mainitussa laissa 321/1998, 5 luvun 1 §, 2 §:n 1 ja 4 momentti, 3 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 §:n 1—4 momentti, 5—7 ja 12 § mainitussa laissa 297/2005, 7 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 600/2003, 2 §:n 4 momentti mainitussa laissa 581/1996, 8 luvun 2 § laissa 1517/2001, 3 § laissa 442/2006, 10 luvun 1—1 b § mainitussa laissa 297/2005 ja 1 c § laissa 994/1998, sekä

lisätään 1 luvun 1 §:ään uusi 11 momentti, lukuun uusi 3 a §, mainitulla lailla 581/1996 kumotun 4 §:n 3 momentin tilalle uusi 3 momentti, 4 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyiset 5—10 momentit siirtyvät 6—11 momentiksi, lukuun uusi 4 b ja 4 c § ja niiden edelle uudet väliotsikot, lakiin uusi 3 a luku, 5 lukuun uusi 5 a § ja 7 lukuun uusi 2 a §, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1, 3 ja 3 a §

(Kuten HE)

4 §

(1 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 mom. kuten HE)

Tässä laissa tarkoitetaan ammattimaisella asiakkaalla:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) Suomen valtiota, Valtiokonttoria ja valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) tarkoitettua liikelaitosta, Ahvenanmaan maakuntaa, suomalaista kuntaa ja kuntayhtymää sekä niihin rinnastettavaa ulkomaista valtiota, valtionvelkaa hoitavaa toimielintä ja ulkomaisen valtion alueellisia hallintoyksiköitä;

(4—6 kohta kuten HE)

(5 mom. kuten HE)

Tässä laissa tarkoitetaan kokeneella sijoittajalla:

(1 kohta kuten HE)

2) Suomen valtiota, Ahvenanmaan maakuntaa, suomalaista kuntaa ja kuntayhtymää sekä niihin rinnastettavaa ulkomaista valtiota ja sen alueellisia hallintoyksiköitä; (Uusi)

(3 kohta kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ja 6 kohta kuten HE)

(8 ja 9 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11 mom. kuten HE)

Asiakkaan luokittelu ja asiakkaan asemasta sopiminen

4 a §

(1 mom. kuten HE)

Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän oikeudesta pyytää asiakasluokittelun muuttamista ja esitettävä selvitys siitä, mikä vaikutus luokittelun muuttamisella on asiakkaan asemaan. Tiedot on annettava siten, että ne osoitetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti joko kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla siten, että asiakas voi säilyttää, tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina tai siten, että tiedot ovat saatavissa arvopaperinvälittäjän Internet-verkkosivuilla (poist.) asianmukaisen ajan. Tiedot voidaan antaa muulla pysyvällä tavalla kuin kirjallisesti vain, jos tietojen antaminen tällä tavalla on asianmukaista arvopaperinvälittäjän ja asiakkaan välisen liiketoimen toteuttamisen yhteydessä ja asiakas on valinnut tiedon toimittamisen tällä tavalla.

(3—6 mom. kuten HE)

Liiketoimet hyväksyttävän vastapuolen kanssa

4 b §

(Kuten HE)

Kokeneita sijoittajia koskeva rekisteri

4 c §

(Kuten HE)

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus arvopaperien tarjoamisen ja julkiseen kaupankäyntiin tai monenkeskiseen kaupankäyntiin hakemisen yhteydessä

2 § (Uusi)

Joka tarjoaa arvopapereita, hakee arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi tai huolehtii toimeksiannon nojalla tarjouksesta taikka julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi hakemisesta, on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista.

4 e ja 6 §

(Kuten HE)

3 luku

Julkinen kaupankäynti

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Toimiluvan myöntäminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että saadun selvityksen perusteella arvopaperipörssin perustaja ja osakkeenomistaja, joka omistaa vähintään yhden kymmenesosan arvopaperipörssin osakkeista tai sen osakkeiden äänivallasta, on luotettava. Arvopaperipörssin omistus ei saa vaarantaa arvopaperipörssin varovaisten ja terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaista liiketoimintaa.

(4—8 mom. kuten HE)

4 ja 5 §

(Kuten HE)

6 §

Osakkeiden hankinnasta ilmoittaminen

Jos jonkun tarkoituksena on hankkia yksin tai yhdessä 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnastettavan kanssa suoraan tai välillisesti arvopaperipörssistä osuus, joka on vähintään kymmenesosa arvopaperipörssin osakepääomasta tai joka tuottaa vähintään kymmenesosan sen osakkeiden äänivallasta, hankinnasta on ilmoitettava etukäteen Rahoitustarkastukselle.

(2—5 mom. kuten HE)

7 §

(Kuten HE)

8 §

Arvopaperipörssin sidonnaisuus

Arvopaperipörssin ja muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön välillä oleva merkittävä sidonnaisuus ei saa estää arvopaperipörssin tehokasta valvontaa. Tehokasta valvontaa eivät myöskään saa estää tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion säännökset ja hallinnolliset määräykset.

Toimiluvan myöntämisen jälkeen toimilupahakemuksessa ilmoitetuissa sidonnaisuutta koskevissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on välittömästi ilmoitettava Rahoitustarkastukselle.

(3 mom. kuten HE)

9—23 §

(Kuten HE)

24 §

Arvopaperipörssin toiminnan ulkoistaminen

(1—5 mom. kuten HE)

Arvopaperipörssin on toimittava huolellisesti, kun se ulkoistaa toimintansa kannalta merkittävän toiminnon. (Poist.)

(7 ja 8 mom. kuten HE)

25—36 §

(Kuten HE)

3 a luku

Monenkeskinen kaupankäynti

1 §

Kaupankäynnin järjestäjä

Vain arvopaperipörssi, optioyhteisö ja muu arvopaperinvälittäjä kuin sijoitusrahastolain 2 §:ssä tarkoitettu rahastoyhtiö ja ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu ulkomainen rahastoyhtiö saavat järjestää monenkeskistä kaupankäyntiä.

(2 mom. kuten HE)

2—5 §

(Kuten HE)

6 §

Kaupankäynnin julkisuus

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä on velvollinen julkistamaan yleisölle tietoja osto- ja myyntitarjouksista, tarjouskehotuksista sekä kaupoista monenkeskisen kaupankäynnin kohteina olevista muista arvopapereista kuin sellaisista osakkeista, jotka ovat myös julkisen kaupankäynnin tai sitä muussa Euroopan talous- alueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin kohteina. Tiedot on julkistettava siinä laajuudessa kuin se arvopaperien kaupankäynnin laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen luotettavan ja tasapuolisen monenkeskisen kaupankäynnin turvaamiseksi.

(2—6 mom. kuten HE)

7—14 §

(Kuten HE)

4 luku

Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tarjoaminen

1 §

Hyvä tapa arvopaperikaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Rahoitustarkastus antaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta komis-sion antaman direktiivin 2006/73/EY, jäljempänä komission direktiivi, täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä kolmannelle annettavista ja tältä saatavista maksuista ja muista eduista sekä asiakkaalle annettavia tietoja koskevista vaatimuksista.

2 ja 3 §

(Kuten HE)

4 §

Arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuus

(1—3 mom. kuten HE)

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava asiakkaalle 1 luvun 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla pysyvällä tavalla. Asiakkaan suostumuksella tiedot voidaan antaa asiakkaalle arvopaperinvälittäjän Internet-verkkosivuilla ilman, että ne on osoitettava asiakkaalle henkilökohtaisesti, jos se on asianmukaista arvopaperinvälittäjän ja asiakkaan välisen liiketoimen toteuttamisen yhteydessä ja tiedot ovat saatavilla riittävän ajan.

(5—7 mom. kuten HE)

5—13 §

(Kuten HE)

14 §

Asiakasvarojen säilyttäminen

(1 mom. kuten HE)

Asiakkaan rahavarat on sijoitettava viipymättä tilille keskuspankkiin, talletuspankkiin tai muussa valtiossa toimiluvan saaneeseen talletusten vastaanottamiseen oikeutettuun luottolaitokseen. Arvopaperinvälittäjä voi sijoittaa asiakkaan rahavarat myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän tai muutoin valvonnan kohteena olevan rahamarkkinarahaston rahasto-osuuksiin, jollei asiakas ole sitä kieltänyt. Jos asiakkaan rahavarat sijoitetaan muulla tavalla kuin tilille keskuspankkiin, arvopaperinvälittäjän on noudatettava riittävää huolellisuutta rahavarat säilyttävän talletuspankin, ulkomaisen luottolaitoksen ja rahamarkkinarahaston valitsemisessa. Arvopaperinvälittäjän on riittävästi varmistuttava, että asiakkaan rahavarat säilytetään erillään arvopaperinvälittäjän rahavaroista. Arvopaperinvälittäjä, joka on talletuspankki, saa kuitenkin sijoittaa asiakkaan rahavarat saman talletuspankin tilille.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

15—18 §

(Kuten HE)

4 a luku

Selvitystoiminta

5 §

(Kuten HE)

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selvitysyhteisön on lisäksi myönnettävä selvitysosapuolen oikeudet avopaperinvälittäjältä Suomessa edellytettyä toimilupaa vastaavan toimiluvan viranomaiselta Euroopan talousalueella saaneelle ulkomaiselle arvopaperinvälittäjälle, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa ja joka täyttää 1 momentin 2—5 kohdassa asetetut vaatimukset. Valtiovarainministeriön määräämin ehdoin voidaan selvitysosapuolen oikeudet myöntää myös muulle 1 momentin 2—5 kohdan edellytykset täyttävälle riittävän vakavaraiselle ja riskit hallitsevalle suomalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle. Yhteisöön, joka ei toimi ainoastaan omaan lukuunsa, sovelletaan valtiovarainministeriön määräämien ehtojen lisäksi 5 luvun 6 ja 7 §:ää. Tämän lain 5 luvun 5 ja 5 a §:ää sovelletaan myös kyseiseen yhteisöön 5 luvun 5 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevaan henkilöön sekä hänen kanssaan 5 luvun 5 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevaan yhteisöön tai säätiöön. Tämän lain 5 luvun 15 §:ää sovelletaan kyseiseen yhteisöön ja siihen edellä mainitussa suhteessa oleviin tahoihin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5 ja 6 mom. kuten HE)

10 §

(Kuten HE)

5 luku

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset

1—5, 5 a, 6, 7 ja 12 §

(Kuten HE)

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

1, 1 a, 2 ja 2 a §

(Kuten HE)

8 luku

Rangaistussäännökset

2 ja 3 §

(Kuten HE)

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 §

Tämän lain 1 luvun 4 a §:ää, 2 luvun 1 §:ää, 4 luvun 1—7, 9 ja 12—18 §:ää, 5 luvun 1, 2 ja 12—15 §:ää, 7 luvun 2 §:ää ja 8 luvun 1 §:ää sovelletaan myös kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain mukaiseen vakioituun optioon ja termiiniin.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

1 a §

Tämän lain 1 luvun 4 a §:ää, 2 luvun 1 §:ää, 4 luvun 1—7, 9 ja 12—17 §:ää sekä 7 luvun 2 §:ää sovelletaan myös johdannaissopimukseen, joka on kaupankäynnin kohteena muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla kuin kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitetussa optioyhteisössä (vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettava johdannaissopimus). Tämän lain 4 luvun 18 §:ää sovelletaan myös vakioituun optioon ja termiiniin rinnastettavaan johdannaissopimukseen, jos markkina sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Tämän lain 5 luvun 1, 2 ja 12—15 §:ää sovelletaan myös vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavaan johdannaissopimukseen, jonka kohde-etuutena on julkisen kaupankäynnin kohteena oleva arvopaperi taikka raaka-aine tai muu hyödyke.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

1 b §

Tämän lain 1 luvun 4 a §:ää, 2 luvun 1 §:ää, 4 luvun 1—7, 9, 12—17 §:ää ja 18 §:n 6 momenttia sekä 7 luvun 2 §:ää sovelletaan myös johdannaissopimukseen, joka ei ole kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa optioyhteisössä tai edellä tämän luvun 1 a §:ssä tarkoitetulla muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla. Tällaiseen johdannaissopimukseen sovelletaan myös tämän lain 5 luvun 1, 2 ja 12—15 §:ää, jos sen kohde-etuutena on julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan kaupankäynnin kohteena oleva arvopaperi taikka raaka-aine tai muu hyödyke.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

1 c §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

8.

Laki

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 2 §:n 3 momentti, 20 §:n 1 momentti, 30 §:n 3 momentti, 31 §:n 2 momentti, 36 §, 40 §, 49 §:n 2 momentti, 105 §:n 1 momentti ja 161 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 5 momentti, 24 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, lakiin uusi 16 a, 36 a ja 36 b §, 160 §:ään uusi 2 momentti ja 164 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2, 16 a, 20, 24, 30, 31, 36, 36 a, 36 b, 40, 49, 105, 160, 161 ja 164 §

(Kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä          kuuta 20 .

Luottolaitoksen on muutettava yhtiöjärjestyksensä ja sääntönsä tämän lain mukaiseksi yhdeksän kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

_______________

Valiokunnan uusi lakiehdotus

15.

Laki

indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain (1195/2000) 2 §:n 7 kohta seuraavasti:

2 §

Poikkeukset

Tätä lakia ei sovelleta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun arvopaperiin, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun johdannaissopimukseen eikä muuhun johdannaissopimukseen, jonka kohde-etuutena on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ( / ) 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kohde-etuus, tai joka momentin 8 kohdan mukaisesti liittyy indekseihin,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä          kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd (osittain)
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Harri Jaskari /kok (osittain)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (osittain)
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok (osittain)
 • Päivi Lipponen /sd (osittain)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok (osittain)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk (osittain)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​