TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2011 vp

TaVM 4/2011 vp - HE 71/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 10 päivänä lokakuuta 2011 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari, valtiovarainministeriö

johdon sihteeristön päällikkö Erkki Kontkanen, Finanssivalvonta

ekonomisti Jyrki Haajanen, Suomen Pankki

johtava lakimies Jari Virta, Finanssialan Keskusliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Finanssivalvonnasta annettua lakia, Suomen Pankista annettua lakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annettua lakia, arvopaperimarkkinalakia, eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia.

Esityksen mukaan Finanssivalvonnan olisi tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa sekä annettava niille tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot. Tieto eräistä luvista ja muista päätöksistä olisi toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille samalla, kun lupa tai päätös annetaan. Finanssivalvonta voisi saattaa Euroopan talousalueeseen kuuluvan toisen valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa syntyneen erimielisyyden Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Valtiovarainministeriön olisi annettava eräitä Suomen arvopaperimarkkinajärjestelmää koskevia tietoja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Esitys liittyy Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toimeenpanoon. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan valvontaviranomaista koskevan direktiivin säännökset.

Luottolaitostoiminnasta annettua lakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että talletuspankkien vakuusrahastojen velvollisuudesta saada sääntömuutoksilleen valtiovarainministeriön vahvistus luovuttaisiin ja vakuusrahastojen käytettävissä olevia tukimuotoja laajennettaisiin koskemaan tuen kohteena olevien pankkien osakkeiden ja osuuksien hankintaa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivin mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään arvopaperimarkkinalain muutosehdotukseen (6. lakiehdotus) tehdyin muutoksin.

Hallituksen esitykseen sisältyvillä laeilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmän perustamiseen liittyvän toimivaltadirektiivin (omnibus I -direktiivi) säännökset. Talousvaliokunta antoi direktiiviehdotuksesta lausunnon TaVL 2/2010 vpU 2/2010 vp. Direktiivin täytäntöönpano on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toimeenpanoa.

Finanssivalvontajärjestelmään liittyvissä EU:n finanssivalvonta-asetuksissa säädetään Euroopan pankkiviranomaisen, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja vakuutus- ja työeläkeviranomaisen perustamisesta. Finanssivalvonnasta annettuun lakiin on jo tehty asetuksista johtuvat muutokset, ja ne ovat tulleet voimaan 15.3.2011 (HE 287/2010 vpTaVM 40/2010 vp).

Talousvaliokunta on aiemmin lausunnoissaan (ks. TaVL 33/2009 vpU 93/2009 vp) kannattanut EU-tason finanssivalvonnan kehittämistä. Nyt toteutettavalla sääntelyllä tehostetaan edelleen Euroopan finanssivalvontajärjestelmän toimintaa. Valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisen kanssa ja toimitettava sille tietoja. Kun mahdollisuudet tehokkaaseen ja koordinoituun valvontaan ovat olemassa, valvontaviranomaisten tulee käyttää toimivaltuuksia rajat ylittävien finanssikriisien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Yksityiskohtaiset perustelut

6. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2 luvun 12 §.

Pykälän 2 momentista on poistettu virheellinen viittaus 5 lukuun. Lakiehdotuksen 2 luvun 12 §:n 2 momentissa omistus- ja ääniosuuden ilmoitusvelvollisuudella tarkoitetaan samassa luvussa säädettävää liputusvelvollisuutta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 1.—5. ja 7.—9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 6. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 luvun 12 § muutettuna seuraavasti:

12 §

(1 mom. kuten HE)

Jos Finanssivalvonta havaitsee vastaanottavan valtion toimivaltaisena viranomaisena, että osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskija, omistaja tai haltija tai se, joka on velvollinen ilmoittamaan omistus- ja ääniosuudesta tämän (poist.) luvun mukaisesti, rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä asianomaisen kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

(3 ja 4 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Harri Jaskari /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen