TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2003 vp

TaVM 5/2003 vp - HE 114/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta (HE 114/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori, valtiovarainministeriö

vastuuvalvoja Erika Penttilä, Rahoitustarkastus

ekonomisti Pertti Pylkkönen, Suomen Pankki

johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys

toimitusjohtaja Markku Savikko, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

asiamies Elli Myllylä, Sijoittajien Korvausrahasto

HALLITUKSEN ESITYS

Lakia esitetään muutettavaksi siten, että korvausrahaston vähimmäispääomaa korotetaan 50 miljoonasta markasta, noin 8,4 miljoonasta eurosta, 12 miljoonaan euroon, josta rahana maksettavan osuuden on oltava vähintään 4,2 miljoonaa euroa. Pääoman ja rahana maksettavan pääoman välinen erotus voidaan kattaa vakuutuksen ohella tai lisäksi luottolaitoksen antamalla sitovalla luottolupauksella.

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Sijoittajien korvausrahaston varoilla turvataan ensisijaisesti piensijoittajien saamiset sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen maksukyvyttömyystilanteessa. Korvausrahaston jäsenyys on pakollinen sijoituspalveluyrityksille ja sijoituspalvelua tarjoaville luottolaitoksille.

Korvausrahaston pääomaa on mahdollista kattaa vastaisuudessa vakuutuksen sijasta tai ohessa rahastoon kuulumattoman luottolaitoksen antamalla sitovalla luottolupauksella. Mahdollisen korvaustilanteen sattuessa luotto on tarvittaessa heti nostettavissa ennalta sovittujen ehtojen mukaisena. Muutoksella helpotetaan rahastosta sen jäsenyrityksille aiheutuvaa kustannusrasitetta, koska vakuuttaminen on osoittautunut kalliiksi.

Pääoman korottamista esitetyllä tavalla voidaan pitää perusteltuna, sillä suojan piiriin kuuluvien sijoittajien ja korvattavien saamisten määrä on vuosien kuluessa kasvanut. Pääoman korottaminen ei merkittävästi lisää korvausrahaston jäsenten rasitetta, koska rahana kerättävä määrä ei nouse. Korvausrahaston rahana maksettavan osuuden on oltava vähintään 4,2 miljoonaa euroa, joka vastaa rahastoon tähän mennessä maksettua määrää.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​