TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2007 vp

TaVM 5/2007 vp - HE 73/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 73/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen ja apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä, kauppa- ja teollisuusministeriö

hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus HVK

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi edellä mainitun Suomen ja Tanskan välisen sopimuksen raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista. Sopimus mahdollistaa raakaöljyn ja öljytuotteiden varastointia koskevan direktiivin mukaisen 90 päivän varastointivelvoitteen täyttämisen sijoittamalla varastoja toiseen sopijamaahan.

Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan ehdotetulla lailla sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että sopimus ja lakiehdotus hyväksytään.

Talousvaliokunnan saaman lausunnon mukaan raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastointisopimuksella ei ole vaikutusta Suomen huoltovarmuuden kannalta. Suomen valtion varmuusvarastoja ei perusteta muihin maihin. Sen sijaan on mahdollista, että jokin Suomeen sijoittautunut yritys perustaisi sopimuksen mukaisia öljy- ja öljytuotteiden varmuusvarastoja Tanskaan.

Suomella on vastaavanlaiset öljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastointisopimukset Ruotsin ja Viron kanssa. Sopimushankkeet ovat vireillä Ison-Britannian ja Liettuan kanssa.

Päätösehdotus

Talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eelis  Roikonen