TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2011 vp

TaVM 5/2011 vp - HE 85/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 18 päivänä lokakuuta 2011 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta (HE 85/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Severi Keinälä ja ylitarkastaja Päivi Marttila, työ- ja elinkeinoministeriö

ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK

matkailukoordinaattori Satu Luiro, Lapin liitto

hallituksen puheenjohtaja Markus Heiskanen, Savonlinnan Seudun Matkailu Oy

viestintä- ja markkinointijohtaja Outi Torniainen, Finpro ry

toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

toiminnanjohtaja Hannu Komu, Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Matkailun edistämiskeskuksesta. Lailla korvattaisiin voimassa oleva matkailun edistämiskeskuksesta annettu laki. Esityksen tarkoituksena on ajanmukaistaa keskusta koskevat säännökset ottaen huomioon lainsäädännön ja toimintaympäristön kehityksen, työ- ja elinkeinoministeriön ohjauskäytännöt sekä keskuksessa tapahtuneet toiminnalliset ja organisatoriset muutokset. Laissa olisivat säännökset keskuksen tehtävistä, johtamisesta ja toimivallanjaosta. Laissa otettaisiin huomioon perustuslain vaatimukset valtion virastoja koskevasta sääntelystä ja täsmennettäisiin asetuksenantovaltuuksia perustuslain vaatimusten mukaisiksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alussa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus on samansuuntainen kuin muita työ- ja elinkeinoministeriön alaisia virastoja koskevat vastaavat organisatoriset lait. Uudella lailla ei muuteta Matkailun edistämiskeskuksen tehtäviä. Keskuksen tehtävänä on vastata Suomeen suuntautuvan ja Suomessa tapahtuvan matkailun edistämisestä, kehittämisestä ja tutkimisesta. Lisäksi keskuksen tulee tukea suomalaisten matkailualan yrittäjien ja ulkomaisten matkanjärjestäjien yhteistyötä. Kotimaan matkailu ei kuulu keskuksen tehtäviin.

Talousvaliokunnan kuulemisessa oltiin varsin tyytyväisiä Matkailun edistämiskeskuksen tehtäväkokonaisuuteen ja toimintaan niukoista resursseista huolimatta mm. muihin Pohjoismaihin verrattuna. Matkailun edistämiskeskus saa rahoituksensa suoraan valtion budjetista.

Matkailuhankkeita rahoitetaan kansallisesti eri lähteistä ja EU:n ohjelmista ja rahastoista. Suurin osa kansallista rahoitusta myöntäneistä organisaatioista kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Myös maa- ja metsätalousministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla myönnetään matkailurahoitusta. Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta on äskettäin valmistunut seikkaperäinen selvitys matkailuhankkeiden harkinnanvaraisesta rahoituksesta (TEM raportteja 20/2011: Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007—2010).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • James Hirvisaari /ps
 • Johanna Karimäki /vihr (osittain)
 • Pia Kauma /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd (osittain)
 • Jari Myllykoski /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​