TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2003 vp

TaVM 6/2003 vp - HE 139/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta (HE 139/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö

lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Painelaitelain 27 §:n 3 momentissa olevaa siirtymäsäännöstä ehdotetaan jatkettavaksi kahdella vuodella siten, että paineastialain ja sen nojalla annettuja muita säännöksiä erästä poikkeusta lukuunottamatta sovelletaan puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, alusten painelaitteisiin sekä ilma-alusten tai niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin 31.12.2005 asti.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa lakiehdotuksen johdosta. Talousvaliokunta ehdottaakin, että lakiehdotus hyväksytään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​