TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2012 vp

TaVM 6/2012 vp - HE 71/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 71/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Reetta Orsila, sosiaali- ja terveysministeriö

neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokouksen eli Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän suuronnettomuuksien torjunnasta annetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Yleissopimuksen avulla pyritään varautumaan vaarallisten aineiden käytöstä johtuviin suuronnettomuuksiin ja torjumaan onnettomuudesta johtuvia seurauksia. Yleissopimuksessa määrätään suuronnettomuuksien torjunnan yleisistä periaatteista, työnantajien, viranomaisten ja työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista sekä viejämaiden vastuusta.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sen ratifiointi on rekisteröity. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa, että hyväksytään yleissopimus siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja lakiehdotus hallituksen esityksen mukaisena.

Yleissopimuksen ratifiointi.

Hyväksymällä yleissopimus sitoudutaan kansainväliseen yhteistyöhön suuronnettomuuksien torjunnassa. Euroopan unioni ei ole ILOn jäsen eikä voi ILOn perussäännön mukaan ratifioida ILOn sopimuksia. Unioni voi kuitenkin valtuuttaa jäsenvaltiot käyttämään niille kuuluvaa toimivaltaa yleissopimusten mahdollisimman laajan sovellettavuuden saavuttamiseksi. Komissio ei ole nimenomaisesti valtuuttanut jäsenvaltioita ratifiointiin, mutta on tiedonannossaan (Uudistettu sosiaalinen toimintaohjelma, 2008) kehottanut jäsenvaltioita tekemään niin.

Esityksen vaikutukset.

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska yleissopimuksen sisältö on jo otettu käyttöön direktiivin (neuvoston direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 96/82/EY, tunnettu myös Seveso II -direktiivinä) kansallisen täytäntöönpanon myötä muun muassa kemikaali- ja pelastuslainsäädännössä. Yleissopimus ja Seveso II -direktiivi vastaavatkin pääosin toisiaan. Ne eroavat toisistaan kuitenkin siinä, että yleissopimus velvoittaa määrittelemään kansallisen toimintaohjelman työntekijöiden, ympäristön ja väestön suojelusta suuronnettomuuksilta. Vastaavaa määräystä ei ole direktiivissä. Suomessa tällainen toimintaohjelma on laadittu Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan prosessijaostossa, ja se on hyväksytty neuvottelukunnassa 25.11.2010.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok (osittain)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller