TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2004 vp

TaVM 7/2004 vp - HE 23/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä maaliskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 23/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Markku Sorvari, valtiovarainministeriö

erityisasiantuntija Marja Tuokila, oikeusministeriö

lakimies Peik Granlund, Rahoitustarkastus

HALLITUKSEN ESITYS

Luottolaitoslainsäädäntö ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annettua direktiiviä. Tervehdyttämis- ja likvidaatiodirektiivissä tarkoitettuina tervehdyttämistoimenpiteinä voidaan Suomessa pitää talletuspankin toiminnan väliaikaista keskeytystä ja yrityssaneerausta. Likvidaatiomenettelyjä ovat selvitystila ja konkurssi kotimaisten luottolaitosten osalta ja konkurssi ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreiden osalta.

Direktiivin perusteella vain luottolaitoksen kotivaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia viranomaisia tekemään päätöksen luottolaitosta koskevan tervehdyttämistoimenpiteen tai likvidaatiomenettelyn aloittamisesta Euroopan talousalueella. Tervehdyttämiseen, selvitystilaan ja konkurssiin ja niiden oikeusvaikutuksiin sovelletaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta luottolaitoksen kotivaltion lakia.

Laissa säädetään Rahoitustarkastuksen ja valtiovarainministeriön velvollisuudesta ilmoittaa luottolaitoksen selvitystilaan tai konkurssiin asettamisesta taikka toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä ja yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden valvontaviranomaisille. Lisäksi laissa säädetään selvitysmiehen ilmoitusvelvollisuudesta ja käytettävästä kielestä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Direktiivin vaatimat muutokset Suomen lainsäädäntöön tehostavat sisämarkkinoiden toimintaa ja parantavat valvontaviranomaisten keskinäistä yhteistyötä. Muutoksilla parannetaan myös velkojien asemaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen