TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp

TaVM 7/2005 vp - HE 19/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä maaliskuuta 2005 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Sampo Tamminen, Vakuutusvalvontavirasto

yksikön päällikkö Marja-Liisa Kahola, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

toimitusjohtaja Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys - ESY

johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

lakimies Eija Korpi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia, vakuutusyhdistyslakia, eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia, maatalousyrittäjien eläkelakia ja merimieseläkelakia. Vakuutuslaitokset voisivat esityksen mukaan kattaa nykyisen viiden prosentin sijasta enintään kymmenen prosenttia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitseviin vakuutusriskeihin liittyvän vakuutusteknisen vastuuvelkansa bruttomäärästä tietyillä velkasitoumuksilla, osakkeilla, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla, joiden katsotaan sijaitsevan muissa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltioissa.

Lisäksi mainittuihin lakeihin lisättäisiin nykyisin kunkin vakuutuslaitoksen vastuuvelkaa koskevissa asetuksissa olevat säännökset, joilla Vakuutusvalvontavirasto valtuutetaan antamaan tarkempia määräyksiä tietyistä vastuuvelkaa koskevista seikoista.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina 4. lakiehdotukseen tehtävää teknistä muutosta lukuunottamatta.

Valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota asiantuntijakuulemisessa esille tulleeseen huoleen vakuutusyhtiöitä ja toisaalta kassoja ja säätiöitä koskevien vastuuvelan katesäännösten poikkeavuuksista. Valiokunta ei näe mitään syytä näille eroille. Asiantilan korjaaminen edellyttäisi kuitenkin siinä määrin suurta muutosta nykyiseen lainsäädäntöön, ettei sitä ole tarkoituksenmukaista tehdä nyt esitettyjen muutosten yhteydessä. Tähän tarjoutuu kuitenkin mahdollisuus parhaillaan vireillä olevan vakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. Kokonaisuudistus on tarpeen myös lainsäädännössä tällä hetkellä olevien perustuslaillisten ja lakiteknisten puutteiden korjaamiseksi.

Valiokunta ehdottaakin hyväksyttäväksi lausuman, jossa hallituksen edellytetään huolehtivan vakuutuslainsäädännön jatkovalmistelusta siten, että eri vakuutuslaitokset tulevat katesääntöjen osalta tasavertaiseen asemaan (Valiokunnan lausumaehdotus).

4. lakiehdotuksen 83 §.

Valiokunta ehdottaa, että 4. lakiehdotuksen 83 §:n uuteen 9 momenttiin lisätään, että vakuutusvalvontavirasto voi antaa määräyksiä myös yhteisön rinnastamisesta kiinteistöyhteisöön. Vastaava säännös on sisällytetty myös muihin esityksen lakiehdotuksiin, eikä vakuutuskassoja ole aihetta kohdella muista vakuutuslaitoksista poikkeavasti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina, paitsi 4. lakiehdotuksen 83 § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus) ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus
4. lakiehdotus
83 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset vastuuvelan katteeseen kuuluvien varojen sijainnista, valuuttariskin rajoittamisesta ja valuuttaliikkeen järjestämisestä, johdannaissopimusten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät. Virasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset myös Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimivan vaihdantajärjestelmän rinnastamisesta arvopaperipörssiin, yhteisön rinnastamisesta kiinteistöyhteisöön, talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön ja rahasto-osuuksien lukemisesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen.

(10 mom. kuten HE)

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan vakuutuslainsäädännön pikaisesta jatkovalmistelusta siten, että vastuuvelan katesäännöt ovat eri vakuutuslaitosten osalta tasapuoliset.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​