TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2008 vp

TaVM 7/2008 vp - HE 13/2008 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 19 päivänä helmikuuta 2008 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2008 vp).

Lausunnot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (StVL 2/2008 vp). Lisäksi talousvaliokunta on pyytänyt lausunnon perustuslakivaliokunnalta. Lausunnot ovat tämän mietinnön liitteinä (StVL 2/2008 vp ja PeVL 10/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Tarmo Pukkila ja hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, oikeusministeriö

lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

johtaja Timo Laakso ja lakimies Eeva-Maija Österman, Vakuutusvalvontavirasto

tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto

lakimies Mika Hakamäki, Kuluttajavirasto

johtava asiantuntija Pia Santavirta, Finanssialan Keskusliitto ry

päälakimies Kimmo Larja, Pohjola Vakuutus Oy

johtaja Jaakko Gummerus, Tapiola-ryhmä ja Työeläkelaitosten liitto TELA ry

toimitusjohtaja Lasse Heiniö, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia

KHT Nils Blummé ja KHT Riitta Pyykkö, KHT-yhdistys ry

puheenjohtaja Ossi A. Saarinen, HTM-tilintarkastajat ry

puheenjohtaja  Pasi  Mustonen, Suomen Ak- tuaariyhdistys ry

asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtaja Pertti Parmanne, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Merkitään saapuneeksi kirjalliset lausunnot:

 • oikeusministeriö
 • Rahoitustarkastus
 • Akava ry
 • Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
 • Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry
 • Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ry
 • Vakuutuskassat ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi vakuutusyhtiölaki.

Esityksessä on otettu huomioon soveltuvin osin osakeyhtiölain kokonaisuudistus.Vakuutusyhtiölain rakenne ja kirjoitustapa ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaiseksi. Myös keskinäisiin vakuutusyhtiöihin sovellettaisiin mahdollisimman pitkälle osakeyhtiölain säännöksiä.

Laki on jaettu osiin siten, että yleisistä periaatteista ja perustamisesta, hallinnosta ja tilinpäätöksestä, vakavaraisuudesta, henkivakuutuksesta, rahoituksesta, varojen jakamisesta, yhtiörakenteen muuttamisesta, valvonnasta, seuraamuksista ja oikeussuojasta sekä erinäisistä säännöksistä säädetään omina kokonaisuuksinaan.

Ehdotetussa laissa on tarkistettu sosiaali- ja terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle delegoidun norminantovallan perustuslainmukaisuus.

Vakuutusyhtiön toimiluvan osalta ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista siten, että toimilupaa haetaan Vakuutusvalvontavirastolta eikä, kuten nykyisin, sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Ehdotuksen vakuutusyhtiön toimielimiä koskeva sääntely perustuu pitkälti voimassa olevaan lakiin ja osakeyhtiölain linjauksiin.

Esityksessä ehdotetaan, että valvontatilintarkastuksesta luovutaan ja että valvontatilintarkastajan eritystehtävät siirretään vakuutusyhtiöiden normaalin tilintarkastustoiminnan piiriin.

Vakuutusyhtiön vastuuvelkaa koskeva sääntely vastaa pääosin voimassa olevaa lakia. Nykyisin asetustasolla ja sosiaali- ja terveysministeriön määräyksissä oleva sääntely ehdotetaan siirrettäväksi vakuutusyhtiölakiin. Myös vastuuvelan kattamista koskevat säännökset perustuvat suurelta osin voimassa olevaan vakuutusyhtiölakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin. Vakuutusyhtiön toimintapääomaa ja takuumäärää koskeviin säännöksiin ei ehdoteta olennaisia muutoksia nykyisiin säännöksiin verrattuna. Sisällölliset muutokset johtuvat finanssikonglomeraattidirektiivistä ja jälleenvakuutusdirektiivistä, joka ehdotetaan saatettavaksi kansallisesti voimaan uudella vakuutusyhtiölailla.

Henkivakuutusta koskeva sääntely vastaa pääosin voimassa olevaa lakia. Uutta olisi se, että vakuutusyhtiön olisi annettava nykyistä enemmän informaatiota kohtuusperiaatteen soveltamiskäytännöstään. Myös Vakuutusvalvontaviraston olisi julkistettava tietoja yhtiöiden kohtuusperiaatteen soveltamisesta.

Laissa ei enää säädettäisi voimassa olevan lain tapaan erikseen vapaaehtoisesta ja pakollisesta selvitystilasta. Vakuutusyhtiölaki sisältäisi ainoastaan voimassa olevan lain pakkoselvitystilaa koskevat säännökset.

Laissa ehdotetaan säädettäväksi nykyisen lain tapaan vakuutusyhtiöiden ja vakuutusomistusyhteisöjen valvonnasta. Säännökset perustuvat pääosin voimassa olevaan lakiin. Lisäksi ehdotus sisältää säännökset ennakoivasta valvonnasta, jolla pyritään lisäämään valvonnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tekemään mahdolliseksi valvontaviranomaisen riittävän aikaisen puuttumisen valvottavan tilan heikkenemiseen.

Voimassa olevan lain mukaisia kilpailun valvontaa koskevia säännöksiä ei ehdoteta uuteen vakuutusyhtiölakiin. Kilpailunvalvonta keskitettäisiin myös vakuutusyhtiöiden osalta Kilpailuvirastolle.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään jäljempänä mainituin muutoksin.

Voimassa olevan vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia siten kuin vakuutusyhtiölaissa säädetään. Kunnes uusi vakuutusyhtiölaki on tullut voimaan, vakuutusyhtiöön sovelletaan vanhaa, kumottua osakeyhtiölakia. Osakeyhtiölain kokonaisuudistus on tullut voimaan jo 1.9.2006, joten uuden vakuutusyhtiölainsäädännön voimaansattaminen mahdollisimman pian on tärkeää.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan vakuutusyhtiölaki on uudistettava osakeyhtiölain uuden systematiikan ja rakenteen johdosta. Uudistaminen on välttämätöntä, jotta osakeyhtiölakia ja vakuutusyhtiölakia jatkossakin voidaan soveltaa rinnakkain. Vakuutusyhtiöihin sovelletaan suoraan osakehtiölakia, jollei osakeyhtiölain säännöksistä ole syytä poiketa vakuutusyhtiötoiminnan erityisluonteesta johtuen.

Talousvaliokunta yhtyy moniin saamiinsa lausuntoihin, joiden mukaan ehdotus uudeksi vakuutusyhtiölaiksi on lakiteknisesti vaikeaselkoinen. Ehdotetun vakuutusyhtiölain suhde osakeyhtiölakiin ei ole johdonmukainen ja selkeä hallituksen esityksessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi käytetty viittaustekniikka hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista vakuutusyhtiöitä koskevasta lainsäädännöstä.

Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta on huomauttanut lausunnossaan vakuutuyhtiölakiehdotuksen lakiteknisistä ongelmista.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan liikennevakuutuslain ja tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistusta. Nämä tulevat aiheuttamaan muutoksia myös vakuutusyhtiölakiin. Viimeksi mainitun lain valmistelun yhteydessä otetaan kantaa muun muassa voimassa olevassa ja uudessakin vakuutusyhtiölaissa säädettävään yhteistakuuerään. Yhteistakuuerä on osa kor-vausvastuuta ja liittyy lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ja liikennevakuutuksessa yhteisvastuuseen vaikeuksiin joutuneen vakuutusyhtiön velvoitteista. Vakuutusyhtiölakia joudutaan lähivuosina laajasti uudistamaan valmisteltavana olevan ns. Solvenssi II -direktiivin täytäntöönpanon johdosta. Solvenssi II -direktiivillä on tarkoitus luoda uudet, yhtenäiset vakavaraisuusvaatimukset vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille EU:ssa sekä yhtenäiset periaatteet vakuutusvalvonnalle.

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että valmisteltaessa muutoksia vakuutusyhtiölakiin sosiaali- ja terveysministeriö kiinteässä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa kiinnittää samalla erityistä huomiota vakuutusyhtiölainsäädännön rakenteeseen, selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Vakuutusyhtiölaki

5 luvun 6 §. Päätettävät asiat, esteellisyys ja muotovaatimusten sivuuttaminen.

Pykälästä on poistettu viittaus osakeyhtiölain 5 luvun 12 §:ään, jossa säädetään äänimäärästä osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Valiokunta on lisännyt vakuutusyhtiölain 5 lukuun uuden 7 §:n, jossa säädetään äänimäärästä vakuutusosakeyhtiön yhtiökokouksessa osakeyhtiölaista poikkeavasti.

5 luvun 7 §. Äänimäärä vakuutusosakeyhtiössä.

Valiokunnan lakiin lisäämässä uudessä pykälässä säädetään äänikatosta vakuutusosakeyhtiön yhtiökokouksessa. Säännös on asiallisesti samansisältöinen kuin voimassa olevassa laissa. Näin vältetään äänikaton poistamisesta johtuvat ehkä suuretkin vaikutukset osakkeenomistajien päätösvaltasuhteisiin yhtiökokouksessa sekä mahdolliset kielteiset vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja omistusten arvoihin.

Pykälän mukaan vakuutusosakeyhtiön yhtiökokouksessa jokainen saa äänestää omilla osakkeillaan tai toisen osakkeenomistajan valtuuttamana asiamiehenä enintään yhdellä kymmenesosalla yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä. Äänioikeuden rajoituksesta ei voida poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksellä. Vakuutusyhtiölain 5 luvun 2 §:ssä viitataan osakeyhtiölain 5 luvun 8 §:ään, jossa on tarkemmat säännökset osakkeenomistajan oikeudesta käyttää asiamiestä yhtiökokouksessa.

Vakuutusyhtiölain 5 luvun 8 §:ssä säädetään äänimäärän rajoituksesta keskinäisen vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa. Tämä pykälä ehdotetaan hyväksyttäväksi hallituksen esityksen mukaisena. Äänivaltarajoitukset vastaavat toisiaan vakuutusosakeyhtiössä ja keskinäisessä vakuutusyhtiössä.

7 luvun 7 §. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus Vakuutusvalvontavirastolle.

Pykäläehdotuksen 1 momentin 3 kohdan mukaan tilintarkastajan olisi viipymättä ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle vakuutusyhtiötä koskevista seikoista ja päätöksistä, jotka hän on saanut tietoonsa ja joiden voidaan katsoa johtavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista koskevan ehdollisen tai kielteisen lausunnon esittämiseen.

Uuden tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus ei enää sisällä lausuntoa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiölakiehdotuksen mainitusta kohdasta on poistettu tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista koskeva ilmoitusvelvollisuus. Sen sijaan kohtaa on täydennetty niin, että tilintarkastajan on ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle, jos tilintarkastuskertomus johtaa huomautukseen tai kielteiseen lausuntoon tai jos tilintarkastaja ei voi antaa tilintarkastuslain 3 luvun 15 §:n 2 momentin mukaista lausuntoa tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

14 luvun 6 §. Takuuosuudenomistajien etu- oikeus takuuosuuksiin.

Lakiehdotukseen on lisätty uusi pykälä, jossa säädetään keskinäisessä vakuutusyhtiössä takuuosuudenomistajien etuoikeudesta uusiin takuuosuuksiin. Säännöksellä selvennetään takuuosuudenomistajien ja vakuutuksenottajaosakkaiden asemaa, jos keskinäinen vakuutusyhtiö hankkii uutta pääomaa korottamalla takuupääomaa. Keskinäisessä vakuutusyhtiössä takuuosuudenomistajat ovat yhtiön osakkaina sijoittajina. Takuuosuudet tuottavat oikeuden vain takuupääomaan ja sille yhtiöjärjestyksessä määrättyyn tuottoon. Vakuutuksenottajat ovat keskinäisen yhtiön osakkaita ottamansa vakuutuksen perusteella. Vakuutuksenottajilla on keskinäistä yhtiötä purettaessa oikeus yhtiön netto-omaisuuteen.

5 luvun 13 §. Kokouskutsun sisältö.
8 luvun 16 §. Sijoitusten arvostaminen hankintamenoon ja arvonkorotus.
19 luvun 7 §. Sulautumisesta päättäminen.
21 luvun 14 §. Vakuutuskannan luovuttamista koskevat oikeusvaikutukset.
29 luvun 3 §. Vakuutustoiminnan luvaton harjoittaminen.
31 luvun 14 §. Yritysjärjestelyitä koskevien asiakirjojen nähtävänä pitäminen Vakuutusvalvontavirastossa.

Kaikissa edellä olevissa pykälissä on tehty teknisiä korjauksia.

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Johtolause.
1 §. Lain soveltamisala.
11 §. Toimitusjohtaja.
16 §. Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma.

Pykäliin on tehty teknisiä kor- jauksia. Johtolausetta on täydennetty valiokunnan muuttamalla 16 §:llä, jota ei ehdotettu muutettavaksi hallituksen esityksessä.

5. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

40 a §. Sivuliikkeen toimintakertomusta koskevat lisäsäännökset.

Pykälään on tehty tekninen korjaus.

60 §. Markkinointi.

Pykälää on täydennetty viittauksella vakuutusyhtiölain 25 luvun muutoksenhakua koskevaan 22 §:n 3 momenttiin nykyistä lakia vastaavasti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 2. ja 3. sekä 6. —10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1., 4. ja 5.lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Vakuutusyhtiölaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET

1 luku

Vakuutusyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen

1—24 §

(Kuten HE)

2 luku

Vakuutusyhtiön perustaminen ja toimilupa

1—20 §

(Kuten HE)

3 luku

Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen ulkomailla

1—22 §

(Kuten HE)

4 luku

Vakuutusyhtiön osakkuus, osakkeet ja takuuosuudet

1—12 §

(Kuten HE)

II OSA

HALLINTO JA TILINPÄÄTÖS

5 luku

Yhtiökokous

1—5 §

(Kuten HE)

Yleistä päätöksenteosta

6 §

Päätettävät asiat, (poist.) esteellisyys ja muotovaatimusten sivuuttaminen

Vakuutusyhtiöön sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 5 luvun 11, (poist.) 14 ja 15 §:ssä säädetään osakeyhtiöstä.

7 § (Uusi)

Äänimäärä vakuutusosakeyhtiössä

Vakuutusosakeyhtiön yhtiökokouksessa jokainen saa äänestää omasta puolesta tai toisen valtuuttamana enintään yhdellä kymmenesosalla yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä.

8 (7)—13 (12) §

(Kuten HE)

14 (13) §

Kokouskutsun sisältö

(1 mom. kuten HE)

Kokouskutsun sisältöä koskevia erityisiä säännöksiä on:

(1—6 kohta kuten HE)

7) sulautumista koskevassa tämän lain 19 luvun 7 §:n 2 momentissa; sekä

8) jakautumista koskevassa tämän lain 20 luvun 7 §:n 3 momentissa.

15 (14)—24 (23) §

(Kuten HE)

6 luku

Vakuutusyhtiön johto ja edustaminen

1—11 §

(Kuten HE)

7 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

1—6 §

(Kuten HE)

7 §

Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus Vakuutusvalvontavirastolle

Vakuutusyhtiön tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava Vakuutusvalvontavirastolle vakuutusyhtiötä koskevista seikoista ja päätöksistä, jotka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja joiden voidaan katsoa:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa huomautukseen tai kielteiseen lausuntoon siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot, tai johtavan siihen, että tilintarkastaja ei voi antaa tilintarkastuslain 3 luvun 15 §:n 2 momentin mukaista lausuntoa.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

8—13 §

(Kuten HE)

8 luku

Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni

1—15 §

(Kuten HE)

16 §

Sijoitusten arvostaminen hankintamenoon ja arvonkorotus

(1 mom. kuten HE)

Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaa-vien raha- ja pääomamarkkinavälineiden hankintamenona käytetään jaksotettua hankintamenoa, joka saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen juoksuaikana ja merkitsemällä vastaerä joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Jaksotetusta hankintamenosta kirjataan arvonalennus 1 momentin mukaisesti alimman arvon periaatteella tai jaksotettua hankintamenoa alennetaan vain muilla kuin yleisen korkotason vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla. Jos arvonalennus osoittautuu viimeistään tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi. Arvostustapa valitaan tase-eräkohtaisesti ja sitä noudatetaan johdonmukaisesti.

(3—6 mom. kuten HE)

17—31 §

(Kuten HE)

III OSA

VASTUUVELKA JA SEN KATTAMINEN SEKÄ VAKAVARAISUUS

9 luku

Vastuuvelka

1—13 §

10 luku

Vastuuvelan kattaminen

1—25 §

(Kuten HE)

11 luku

Toimintapääoma ja takuumäärä

1—28 §

(Kuten HE)

12 luku

Vakuutusyhtiön vakavaraisuusaseman ennakoiva valvonta

1—17 §

(Kuten HE)

IV OSA

HENKIVAKUUTUS

13 luku

Henkivakuutus

1—3 §

(Kuten HE)

V OSA

RAHOITUS

14 luku

Osake- ja takuuosuusanti, optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin ja takuuosuuksiin sekä osake- ja takuupääoman korottaminen

1—5 §

(Kuten HE)

6 § (Uusi)

Takuuosuudenomistajien etuoikeus takuuosuuksiin

Mitä osakeyhtiölain 9 luvun 3 ja 4 §:ssä säädetään osakkeenomistajien etuoikeudesta uusiin osakkeisiin, koskee keskinäisessä vakuutusyh- tiössä vain takuuosuudenomistajien etuoikeutta uusiin takuuosuuksiin.

15 luku

Luotonotto ja vakuudenantaminen

1—4 §

(Kuten HE)

VI OSA

VAROJEN JAKAMINEN

16 luku

Vakuutusyhtiön varojen jakaminen

1—13 §

(Kuten HE)

17 luku

Osake- ja takuupääoman alentaminen ja takuupääoman takaisinmaksu

1—6 §

(Kuten HE)

18 luku

Omat osakkeet ja takuuosuudet

1—3 §

(Kuten HE)

VII OSA

YHTIÖRAKENTEEN MUUTTAMINEN JA YHTIÖN PURKAMINEN

19 luku

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden lunastaminen

1—6 §

(Kuten HE)

7 §

Sulautumisesta päättäminen

Sulautumiseen osallistuvissa vakuutusyh- tiöissä sulautumisesta päättää yhtiökokous. Muun tytäryhtiön kuin vakuutusyhtiön sulautumisesta voi kuitenkin päättää sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitus, jollei osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n 2 momentista muuta johdu.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

8—19 §

(Kuten HE)

20 luku

Vakuutusosakeyhtiön jakautuminen

1—17 §

(Kuten HE)

21 luku

Vakuutuskannan luovuttaminen

1—13 §

(Kuten HE)

14 §

Vakuutuskannan luovuttamista koskevat oikeusvaikutukset

(1 ja 2 mom. kute HE)

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, koko vakuutuskantansa luovuttanut vakuutusosakeyhtiö, jonka toimilupa on peruutettu 25 luvun 8 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti, voi kuitenkin jatkaa toimintaansa muuta liiketoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä ilman 23 luvussa säädettyä selvitys- ja purkamismenettelyä tehtyään tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestyksen muutos on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan peruuttamisesta. Jos yhtiöjärjestyksen muutosta ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi sanotussa ajassa tai jos rekisteröinti on evätty ja epäämispäätös on saanut lainvoiman, päätös toiminnan jatkamisesta on rauennut. Tässä momentissa tarkoitetulle yhtiöjärjestyksen muutokselle ei vaadita Vakuutusvalvontaviraston vahvistusta.

15—21 §

(Kuten HE)

22 luku

Yhtiömuodon muuttaminen

1—10 §

(Kuten HE)

23 luku

Selvitystila ja konkurssi

1—37 §

(Kuten HE)

24 luku

Euroopan talousalueella noudatettavat lainvalintasäännökset

1—7 §

(Kuten HE)

VIII OSA

VALVONTA

25 luku

Vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön valvonta

1—24 §

(Kuten HE)

26 luku

Vakuutusyritysryhmittymän lisävalvonta sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta

1—22 §

(Kuten HE)

IX OSA

SEURAAMUKSET JA OIKEUSSUOJA

27 luku

Päätöksen moite

1—5 §

(Kuten HE)

28 luku

Vahingonkorvaus ja vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus

1—11 §

(Kuten HE)

29 luku

Riitojen ratkaiseminen ja rangaistusseuraamukset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

3 §

Vakuutustoiminnan luvaton harjoittaminen

Joka tahallaan

(1 kohta kuten HE)

2) antaa 23 luvun 17 §:n 2 momentin tai 35 §:n 1 momentin tai Vakuutusvalvontaviraston 25 luvun 5 §:n nojalla määräämän kiellon vastaisesti uusia vakuutuksia,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen, vakuutustoiminnan luvattomasta harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

(2 mom. kute HE)

4 ja 5 §

(Kuten HE)

X OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

30 luku

Salassapitovelvollisuus ja oikeus tietojen luovuttamiseen

1—5 §

(Kuten HE)

31 luku

Vakuutusyhtiön toimintaa koskevat muut säännökset

1—13 §

(Kuten HE)

14 §

Yritysjärjestelyitä koskevien asiakirjojen nähtävänä pitäminen Vakuutusvalvontavirastossa

Asiakirjat, jotka koskevat vakuutusyhtiön osakepääoman alentamista tai vapaan oman pääoman jakamista, sulautumista, vakuutuskannan luovuttamista, vakuutusosakeyhtiön jakautumista tai vakuutusosakeyhtiön muuttamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi taikka keskinäisen vakuutusyhtiön muuttamista vakuutusosakeyh- tiöksi on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa 19 luvun 6 §:ssä, 20 luvun 6 §:ssä, 21 luvun 5 §:ssä ja 22 luvun 5 §:ssä tarkoitetun määräajan loppuun.

15 §

(Kuten HE)

_______________

4.

Laki

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 1 a, 25, 31 ja 33 b §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a § laissa 951/2000, 25 § osaksi mainitussa laissa 951/2000, 31 § laeissa 332/2004 ja 1120/2006 sekä 33 b § laeissa 83/1999 ja 419/2004,

muutetaan 1, 4—9, 9 a—9 d ja 11 §, 12 §:n 1 ja 3 momentti, 12 a ja 13 §, 14 §:n 2 momentti, 15, 16, 21—24, 26, 29, 29 b ja 29 c §, 29 e §:n suomenkielinen sanamuoto sekä 32 ja 33 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 21 § osaksi laissa 1125/2006, 5 § mainituissa laeissa 951/2000 ja 1125/2006, 6 § osaksi laissa 1208/1998, mainitussa laissa 332/2004 ja laissa 708/2004, 7 § osaksi laissa 306/1998 ja mainitussa laissa 419/2003, 9, 9 a—9 d § ja 11 § sekä 12 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1125/2006, 12 §:n 1 momentti laissa 708/2004, 12 a § laissa 51/2002, 15 ja 23 § mainitussa laissa 1120/2006, 16 § laissa 419/2004, 22 § osaksi (poist.) mainitussa laissa 1120/2006, 24 § osaksi mainituissa laeissa 1120/2006 ja 1125/2006, 29 § mainituissa laeissa 640/1997 ja 419/2003, 29 b ja 29 c § viimeksi mainitussa laissa, 29 e § laissa 250/2006 sekä 33 a § laissa 640/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 7 a, 7 b, 9 e, 9 f ja 13 a § sekä 9 a luku seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3—5 §:ää, 13 §:n 1 momenttia, 14—19 §:ää, 2 luvun 3 §:n 1—5 momenttia, 4 ja 5 §:ää, 6 §:n 2 ja 3 momenttia ja 7 §:ää, 10 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 16, 17, 19 ja 20 §:ää, 3 lukua, 4 luvun 2—12 §:ää, 5 luvun 3 §:ää, 7 §:n 2 momenttia ja 21 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaa, 6 luvun 1—3 §:ää, 4 §:n 1—4 ja 6 momenttia, 5, 7, 8 §:ää, 10 §:n (poist.) 2 kohtaa ja 11 §:ää, 7 luvun 6 §:n 2 momenttia, 8 luvun 19 §:ää, 9 luvun 1—5 ja 7—12 §:ää ja 13 §:n 2 kohtaa, 10 luvun 1, 2 ja 4—25 §:ää, 11 luvun 1 §:ää, 2 §:n 8 ja 9 kohtaa, 5 §:n 1 momentin 4, 6 ja 9 kohtaa, 7—22 §:ää ja 25—27 §:ää, 12 ja 13 lukua, 14 luvun 5 §:ää, 16 luvun 2 §:n 2, 4 ja 6 momenttia, 5 §:n 3 momenttia, 6 §:n 4 momenttia, 8—10 §:ää ja 13 §:ää, 17 luvun 2 §:n 3 momenttia, 19 luvun 10 §:n 1 ja 2 momenttia, 20 luvun 10 §:n 1 ja 2 momenttia, 21 luvun 6 ja 7 §:ää, 12 §:n 1 ja 2 momenttia ja 17—21 §:ää, 23 luvun 9 §:n 2 ja 3 momenttia ja 31 §:n 3 momenttia, 24 lukua, 25 luvun 4 §:n 2 momenttia ja 16 §:n 1 momenttia eikä 31 luvun 1 §:n 4 momenttia, 2 §:ää ja 10—12 §:ää.

Työeläkevakuutusyhtiöön sovelletaan vakuutusyhtiölain voimaanpanosta annetun lain ( / ) säännöksiä lukuun ottamatta (poist.) 11, 17, 18 ja 29 §:ää.

4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 7 b, 8, 9 ja 9 a—9 f §

(Kuten HE)

11 §

Toimitusjohtaja

(1—3 mom. kuten HE)

Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajaan sovelletaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 6 luvun 6 §:ssä säädetään menettelystä toimikelpoisen toimitusjohtajan puuttuessa sekä 6 luvun 4 §:n 5 momentissa ja 10 §:n 1 kohdassa säädetään hallituksen jäsenten muutokseen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta. Lisäksi toimitusjohtajaan sovelletaan, mitä hallituksen jäsenestä säädetään osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 2 momentissa, 4, 17 ja 18 §:ssä, 20 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 25 ja 26 §:ssä.

12 ja 12 a §

(Kuten HE)

5 luku

Tilintarkastus

13, 13 a, 14 ja 15 §

(Kuten HE)

16 § (Uusi)

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma

Työelävakuutusyhtiön toimintapääomalla tarkoitetaan sitä määrää, jolla työeläkevakuutusyhtiön varojen on katsottava ylittävän yhtiön velat ja muut niihin rinnastettavat sitoumukset siten kuin siitä säädetään vakuutusyhtiölain 11 luvun 2-5 §:ssä lukuun ottamatta 2 §:n 8 ja 9 kohtaa sekä 5 §:n 1 momentin 4, 6 ja 9 kohtaa. Tällöin työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomaan luetaan ja vastuuvelasta vähennetään 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu osittamaton lisävakuutusvastuu.

21—24 ja 26 §

9 a luku

Kilpailun valvonta

28 a—28 d, 29, 29 b, 29 c, 29 e, 32 ja 33 a §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 2 §:n 2 momentti, 20 a §, 40 §:n 6 momentti, 40 b §:n 4 momentti, 61 ja 85 §, sellaisina kuin niistä ovat 20 a § laissa 80/1999 sekä 40 §:n 6 momentti ja 40 b §:n 4 momentti laissa 1321/2004,

muutetaan 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 1 momentin 1, 2, 5, 6, 8, 14 ja 15 kohta, 3—5, 7—15, 15 a, 15 e, 16—22, 22 a—22 c, 23, 24, 28—34, 34 a, 37—39, 39 a, 40 ja 40 a §, 40 b §:n 3 ja 5 momentti, 41 §:n 1 momentti, 42—49, 49 a ja 52 §, 57 §:n 1 ja 2 momentti, 60, 63 a, 64—66 ja 68 §, 70 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta, 71 ja 72 §, 73 §:n 3 momentti, 74 ja 76 §, 79 §:n otsikko ja 1 momentti, 2 momentin johdantokappale ja 11 kohta, 3 momentin johdantokappale, 4 momentin johdantokappale sekä 7 ja 10 kohta, 6 ja 7 momentti sekä 80 ja 84 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 6 kohta, 79 §:n 3 momentin johdantokappale, 4 momentin johdantokappale ja 7 kohta sekä 6 ja 7 momentti sekä 80 § laissa 637/2000, 2 §:n 1 momentin 8 kohta, 15 a, 47, 49, 49 a ja 52 § sekä 79 §:n 2 momentin johdantokappale ja 11 kohta laissa 331/2004, 2 §:n 1 momentin 14 ja 15 kohta laissa 393/2006, 3 ja 43 § osaksi laissa 950/2000, 7, 10, 12 ja 18 § sekä 41 §:n 1 momentti osaksi laissa 359/2002, 8, 9, 11, 16, 22, 29, 32, 34 a, 39, 42, 44, 64 ja 66 § viimeksi mainitussa laissa, 15 § viimeksi mainitussa laissa ja laeissa 331/2004 ja 393/2006, 17 § mainituissa laeissa 359/2002 ja 393/2006, 19 § osaksi laissa 1382/2001, 21 § osaksi mainitussa laissa 363/2001, 22 a—22 c ja 60 § mainitussa laissa 363/2001, 28 § laissa 1206/1998, mainitussa laissa 359/2002 ja laissa 418/2004, 30 § mainituissa laeissa 359/2002 ja 418/2004, 33 § laissa 1088/1996, 38, 71 ja 72 § mainitussa laissa 80/1999, 39 a § mainitussa laissa 359/2002 ja laissa 469/2007, 40 § ja 40 b §:n 3 ja 5 momentti mainitussa laissa 1321/2004, 40 a mainituissa laeissa 359/2002 ja 1321/2004, 45 § osaksi mainituissa laeissa 80/1999 ja 331/2004, 46 § mainitussa laissa 418/2004, 63 a § laissa 488/2003, 65 § laissa 612/1977 ja mainitussa laissa 356/2002, 68 § osaksi mainituissa laeissa 612/1977 ja 356/2002, 76 § mainituissa laeissa 363/2001 ja 393/2006, 79 §:n otsikko ja 1 momentti ja 4 momentin 10 kohta laissa 50/2002 sekä 84 § mainituissa laeissa 359/2002 ja 331/2004 sekä laissa 718/2005, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 637/2000, 331/2004 ja 393/2006, uusi 6 a ja 16 kohta sekä lakiin uusi 6 §:n 3 momentti, 15 e § ja 7 a luku seuraavasti:

1—12, 15, 15 a, 15 e, 16—22, 22 a—22 c, 23, 24, 28—34, 34 a, 37—39, 39 a ja 40 §

(Kuten HE)

40 a §

Sivuliikkeen toimintakertomusta koskevat lisäsäännökset

(1 mom. kuten HE)

Jos sivuliike on luovuttanut sen yrityksen, johon sivuliike kuuluu, tai sen emoyrityksen osakkeita, siitä on mainittava toimintakertomuksessa ja ilmoitettava vakuutusyhtiölain 8 luvun 13 §:n 3 momentin mukaiset tiedot mainitun luvun 9 §:n 3 momentin mukaisesti.

40 b ja 41—47 §

(Kuten HE)

7 a luku

Sveitsin valaliitossa sijaitsevan vakuutusyhtiön Suomen sivuliikkeen toimintaa koskevat erityiset säännökset

47 a—47 h, 48, 49, 49 a, 52 ja 57 §

(Kuten HE)

60 §

Markkinointi

Ulkomaisen vakuutusyhtiön markkinoinnissa sekä markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonnassa noudatetaan, mitä vakuutusyhtiölain 25 luvun 6 §:ssä ja 22 §:n 3 momentissa sekä 31 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetään. Ulkomaisen vakuutusyhtiön on markkinoinnissaan ilmoitettava nimensä, yhtiömuotonsa, kotivaltionsa, pääkonttorinsa osoite sekä sen toimipaikan tai sivuliikkeen osoite, jonka kanssa vakuutussopimus on tarkoitus tehdä.

63 a, 64—66, 68, 70, 71—74, 76, 79, 80 ja 84 §

((Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen