TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ  8/2001 vp

TaVM 8/2001 vp - HE 57/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä toukokuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kemikaalilain muuttamisesta (HE 57/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä, sosiaali- ja terveysministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Kemikaalilain säännöstä, joka koskee vaatimusta liike- ja ammattisalaisuuden suojaamiseksi, ehdotetaan täydennettäväksi viittauksella laissa tarkoitettuun toiminnanharjoittajaan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille ja käyttöön. Toiminnan harjoittajan on erikseen mainittava liike- ja ammattisalaisuuksiksi katsomansa tiedot, jotka hän vaatii pidettäväksi salassa.

Samalla lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, jotka koskevat kemikaalin yleisnimen käyttöä ja yksilöivien nimien salassapitoa. Kemikaalin päällysmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen vaadittavat vaarallisten aineiden yksilöivät kemialliset nimet voidaan ilmoittaa yleisnimin. Yksilöivät kemialliset nimet voidaan pitää salassa toiminnanharjoittajan niin vaatiessa.

Ehdotukset vastaavat uutta perustuslakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja EU:n säädöksiä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd (osittain)
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Pekka Kuosmanen /kok (osittain)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Jari Leppä /kesk
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​