TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2011 vp

TaVM 8/2011 vp - HE 126/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 29 päivänä marraskuuta 2011 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta (HE 126/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Sari Koivisto, työ- ja elinkeinoministeriö

hallituksen puheenjohtaja Alpo Salonen, HTM-tilintarkastajat ry

puheenjohtaja Virpi Ala-aho, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä osin kuin säännös koskee JHTT-tilintarkastajan valitsemista HTM-tilintarkastajan sijasta tarkastamaan sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että säätiön tai ehdotuksen mukaiset edellytykset täyttävän yhteisön tilintarkastajaksi voitaisiin vielä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle tilikaudelle valita HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään esityksen mukaisena.

Siirtymäsäännöksen muutos on tarpeen sen vuoksi, että työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on valmistelemassa tilintarkastajajärjestelmän ja tilintarkastajien tutkintovaatimusten uudistamista. Talousvaliokunnan ehdotuksesta eduskunta on hyväksynyt asiasta aikoinaan lausuman (TaVM 33/2006 vp).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • James Hirvisaari /ps
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pia Kauma /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Kärnä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kaj Turunen /ps (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen