TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2014 vp

TaVM 8/2014 vp - HE 72/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Matti Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö

neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, valtiovarainministeriö

varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, Finnvera Oyj

rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Finanssialan Keskusliitto
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia. Esityksellä mahdollistettaisiin uudenlaisen takuun käyttöönotto. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj voisi myöntää takuita kotimaahan suuntautuville vientiä edistäville investoinneille vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Esityksellä edistettäisiin vientiteollisuuden investointeja ja kilpailukykyä sekä parannettaisiin Suomessa toimivien yritysten mahdollisuuksia kilpailla kotimaassa toteutettaviin vientiä edistäviin investointeihin liittyvistä tilauksista. Vienninrahoitusjärjestelmän kehittämisen tarkoituksena on tukea osaltaan kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään syksyllä 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana.

Valtiollisten vientitakuulaitosten rahoituksen merkitys on kasvanut, kun pankkien mahdollisuudet rahoittaa pitkäaikaisia vientiluottoja ovat muun muassa rahoitussektorin tiukentuneen vakavaraisuussääntelyn myötä heikentyneet. Viennin rahoituksen markkinapuutteen korjaamisessa Finnveran roolin odotetaan korostuvan edelleen. Talousvaliokunta on ottanut tähän kantaa jo aikaisemmin käsitellessään Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamista koskenutta hallituksen esitystä (TaVM 5/2014 vpHE 58/2014 vp). Käsillä olevan esityksen mukainen vientitakuulain soveltamisalan laajentuminen oli huomioitu jo edellä mainitussa aikaisemmassa hallituksen esityksessä, eikä erityisrahoitusyhtiön valtuuksia ole siten tämän esityksen yhteydessä tarpeen erikseen korottaa.

Talousvaliokunta pitää esitettyä muutosta tarpeellisena, jotta Suomessa toimiva yritys ei olisi ulkomaiseen kilpailijaansa verrattuna huonommassa asemassa sen tähden, että Suomessa toteutettaviin investointeihin ei ole käytettävissä Finnveran rahoitusinstrumentteja, jotka on määritelmällisesti rajattu käytettäviksi yksinomaan vientihankkeisiin. Ottaen huomioon, että useissa muissa maissa on käytössä kotimaassa toteutettavien hankkeiden takuu- ja rahoitusinstrumentteja, on Suomessa toimivien yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeää, että meillä on käytössämme kansainvälisesti kilpailukykyisiä takuu- ja rahoitustuotteita. Ehdotettu muutos tasoittaa kilpailuasetelmaa suomalaisten yritysten hyväksi. Talousvaliokunta pitää perusteltuna odotusta, jonka mukaan vientitakuulain soveltamisalan laajennuksella edistetään investointeja suomalaiseen teknologiaan ja synnytetään uutta vientikapasiteettia uudistaen samalla jo olemassa olevaa. Tuotantokoneiston uusiminen ja ylläpitäminen Suomessa mahdollistaa kilpailukykyisen infrastruktuurimme säilymisen ja kehittymisen.

Rahoitusmarkkinoiden kilpailuneutraliteetin kannalta on tärkeää, että myönnettävät takuut hinnoitellaan markkinaehtoisesti hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller

​​​​