TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2003 vp

TaVM 9/2003 vp - HE 133/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 133/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela ja erityisasiantuntija Marja Tuokila, oikeusministeriö

vanhempi hallitussihteeri Jarkko Karjalainen, valtiovarainministeriö

lakimies Maritta Nieminen, Suomen Pankki

johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys

johtaja Janne Lauha, HEX Integrated Markets Oy

lakimies Hannu Hulkkonen, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys — Arvopaperivälittäjien yhdistys ry

HALLITUKSEN ESITYS

Rahoitusvakuuslaki koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä vakuutena rahoitusmarkkinoilla ja yritysrahoituksessa. Lakia ei sovelleta luonnollisen henkilön antamaan vakuuteen, vaikka se annetaan elinkeinotoiminnan yhteydessä.

Lailla tunnustetaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla käytössä olevien vakuusmuotojen pätevyys. Lisäksi lailla vahvistetaan vakuusvelkojan asemaa maksukyvyttömyystilanteissa. Velkoja voi muun muassa realisoida vakuudet viipymättä taikka vedota nettoutusehtoon, jonka mukaan kaikki osapuolten väliset velvoitteet tai niiden arvot kuitataan keskenään.

Hallituksen esitykseen sisältyvät myös laki-ehdotukset arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta ja arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön rahoitusvakuusdirektiivi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Rahoitusvakuusdirektiivin tavoitteena on saada aikaan turvalliset, tehokkaat ja yhteiset rahoitusmarkkinat koko Euroopan unionin alueelle. Laki, jolla direktiivi pannaan kansallisesti täytäntöön, parantaa raha- ja arvopaperimarkkinoiden toimivuutta ja rahoituksen saatavuutta kansallisesti ja rajat ylittäen unionin alueella. Kansallisesti on tärkeää turvata kotimaisten rahoituslaitosten ja yritysten toiminta- ja kilpailuedellytykset kotimaisilla ja kansainvälisillä raha- ja arvopaperimarkkinoilla.

Verolainsäädännöllä on tärkeä vaikutus siihen, voidaanko säädettävän lain mukaisia uusia vakuusmuotoja ottaa tehokkaasti käyttöön. Laille asetetut tavoitteet eivät toteudu, jollei verolainsäädäntöön tehdä tarpeellisia muutoksia (Valiokunnan lausumaehdotus).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti valmistelee tarvittavat muutokset verolainsäädäntöön ja antaa ne eduskunnan käsiteltäväksi, jotta rahoitusvakuuslain tarkoitusta voidaan tehokkaasti hyödyntää.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen