TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp

TaVM 9/2006 vp - HE 54/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

lakimies Anne Kontkanen, Osuuspankkikeskus Osk

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon Keskuskauppakamarilta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotettu eurooppaosuuskuntalaki sisältää eurooppaosuuskuntaa koskevaa neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset eurooppaosuuskunnan perustamisesta, kotipaikan siirrosta, selvitystilasta ja purkamisesta sekä johdon, jäsenten ja tilintarkastajien vastuusta.

Eurooppaosuuskunta on osuuskuntamuoto, jonka avulla eri valtioista olevat luonnolliset henkilöt, osuuskunnat ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli valtiollisten rajojen. Eurooppaosuuskunnalla on neuvoston asetuksen mukaan yleensä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen kotipaikan lainsäädännön mukaisella osuuskunnalla ja julkisella osakeyhtiöllä.

Eurooppaosuuskuntaa koskevan täydentävän sääntelyn on tarkoitus vastata mahdollisimman pitkälle osuuskuntia koskevaa kansallista sääntelyä.

Samalla ehdotetaan tehtäväksi eurooppaosuuskuntalaista johtuvia muutoksia yhteisö-, rekisteri- ja yrityskiinnityslainsäädäntöön.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään. Eurooppaosuuskunta perustuu EU:n neuvoston asetukseen. Suomen lakiin voidaan sisällyttää eurooppaosuuskuntaa koskevia erityissäännöksiä vain asetuksen lainvalintasäännösten ja asetuksesta ilmenevien sääntelyvaltuutusten rajoissa.

Esityksen valmisteluvaiheessa ja talousvaliokunnan saamissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota runsaasta viittaustekniikasta seuraavaan eurooppaosuuskuntalain monimutkaisuuteen ja vaikeaan luettavuuteen. Valmistelussa ehdotettuun lainsäädäntötekniikkaan on päädytty muun muassa sen vuoksi, että eurooppaosuuskuntalakiehdotuksen 4 § vastaa osakeyhtiölain kokonaisuudistuksen yhteydessä hyväksytyn eurooppayhtiölain vastaavan pykälän sanamuotoa.

Talousvaliokunta pitää ehdotetun tekniikan omaksumista tässä tapauksessa perusteltuna, mutta lainsäädännön lähtökohtana tulee olla selkeä sovellettavuus.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen