TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2010 vp

TaVM 9/2010 vp - HE 33/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä huhtikuuta 2010 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Päivi Marttila, työ- ja elinkeinoministeriö

ylijohtaja Timo Hirvi, Mittatekniikan keskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset koskevat Mittatekniikan keskuksen johtokunnan ja akkreditointiyksikön valtuuskunnan roolia, asettamista ja kokoonpanoa. Lisäksi säännökset johtokunnan ja valtuuskunnan toimikausien kestosta, päätösvaltaisuudesta ja asioiden ratkaisemisesta siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia sekä työ- ja elinkeinoministeriön tulosohjauskäytäntöä. Samalla lakiin tehtäisiin teknisluonteisia korjauksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin viitaten talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään. Valiokunnalle annetun lausunnon mukaan laista ei aiheudu merkittäviä muutoksia Mittatekniikan keskuksen toimintaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​