TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2014 vp

TaVM 9/2014 vp - HE 73/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta (HE 73/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, työ- ja elinkeinoministeriö

hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus

johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • ulkoasiainministeriö
 • puolustusministeriö
 • valtiovarainministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain säännöksiä, jotka koskevat yritysoston määritelmää, asian käsittelyn siirtämistä valtioneuvoston yleisistunnolle ja etukäteen tehtävää ilmoitusta työ- ja elinkeinoministeriölle muissa kuin puolustussektorin yritysostoissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä säädösteknisin muutoksin.

Esityksen tavoitteena on tarkentaa sääntelyä niiltä osin kuin lain käytännön soveltamisessa on havaittu epäkohtia ja tulkinnanvaraisuutta. Muutoksilla ei puututa sääntelyn keskeiseen sisältöön. Lakiehdotus tehostaa yritysostojen seurantajärjestelmää ja selkeyttää noudatettavia menettelytapoja tarkentamalla yritysoston määritelmää (2 § ja 8 §:n 1 mom.), kriteerejä, jolloin asia voidaan siirtää valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi (3 §:n 1 mom.), ja ajankohtaa, jolloin etukäteisilmoitus suunnitteilla olevasta yritysostosta voidaan antaa (5 §:n 1 ja 4 mom.).

Talousvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Ne selkeyttävät menettelytapoja ja tehostavat lailla tavoitellun valvonnan kattavuutta. Valiokunta tähdentää, ettei lain tarkoituksena ole hidastaa tai vaikeuttaa investointeja Suomeen. Sen sijaan tarkoituksena on tarjota selkeä välineistö seurata ja arvioida suunnitteilla olevia, tietyt kriteerit täyttäviä yritysostoja ja tarvittaessa, niissä harvoissa tilanteissa, joissa erittäin tärkeän kansallisen edun katsotaan sitä edellyttävän, rajoittaa vaikutusvallan siirtymistä ulkomaiseen omistukseen. Valiokunta katsoo, että ehdotetut muutokset tukevat osaltaan näitä tavoitteita ja lisäävät sääntelyn soveltamisen ennakoitavuutta.

Valiokunta esittää, että lakiehdotuksen 2 §:ään tehdään säädöstekninen muutos, jolla pykälä muutetaan vastaamaan johtolausetta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna seuraavasti:

2 §

Määritelmät

(1 mom. johdantokappale ja 1—4 kohta kuten voimassa oleva laki)

(1 mom. 5 kohta kuten HE)

(2—7 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • jäs. Lars Erik Gästgivars /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk (osittain)
 • Kaj Turunen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi

​​​​