TOIMENPIDEALOITE 1/2004 vp

TPA 1/2004 vp - Lyly Rajala /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Matkustaja-alusten verotuen ohjaaminen liiketoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Suomalaisen alustonniston kilpailukyvyn ja alusten Suomen lipun alla säilymisen turvaamiseksi valtiovalta on päättänyt, että vuoden 2005 alusta lukien matkustaja-alukset saavat siirtyä ns. netto-palkkajärjestelmään. Se tarkoittaa verotukea, jossa varustamotyönantaja saa pitää itsellään työntekijöiden merityötulosta pidätetyt ennakot. Lisäksi valtio tukee työnantajan sosiaaliturva- ja merimieseläke-maksuja ja eräitä muita vakuutusmaksuja Ruotsin mallin mukaan. Ruotsi on jo siirtynyt merenkulkuhenkilöstön verotuksessa nettopalkkajärjestelmään.

Tähän asti suomalaisen merenkulun elinkeinoedellytyksiä on turvattu vuosittain valtion budjetista noin 70 miljoonan euron verran. Tuella on haluttu estää laivojen ulosliputus maihin, joissa varustamotoiminta on Suomea kannattavampaa. Merenkulkuelinkeinoa on tuettu siitäkin huolimatta, että esimerkiksi matkustaja-alus- ja autolauttavarustamoyhtiöt ovat tehneet hyvää tulosta ja jakaneet vuosittain osinkoja kymmeniämiljoonia euroja.

Jotta verotuki menisi todella siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettukin, valtion myöntämä verotuki ja palkkojen sivukuluja korvaava tuki tulisi määrätä rahastoitaviksi yrityksen sidottuun pääomaan. Tällöin ne eivät olisi osingonjakokelpoisia, vaan jäisivät yrityksen sisään kehittämään toimintaa eivätkä valuisi osinkoina omistajille, kuten tapahtui miltei heti, kun hallitus myönsi laivayhtiöille vuoden 2003 tuet. Samaa järjestelmää voisi soveltaa myös muihin elinkeinotukiin. On tapauksia, joissa esimerkiksi lehdistötukea saanut yritys on järjestänyt suunnatun ilmais-osakeannin ja maksanut omistajille osinkoa jopa samana vuonna.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja määrää asianomaisen ministeriön valmistelemaan lainsäädäntöä, jossa nettopalkkausjärjestelmän kautta maksettava verotuki ja muu yrityksille maksettava suora elinkeinotuki velvoitetaan liitettäviksi yritysten sidottuun pääomaan, jolloin ne eivät ole osingonjakokelpoisia.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2004

  • Lyly Rajala /kok