TOIMENPIDEALOITE 10/2001 vp

TPA 10/2001 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Kotitalouksien työllistämistuen verokohtelu

Eduskunnalle

Tuloverolain 43 §:n 7 momentin (1220/1999) mukaan vuosina 1998—2000 toimitettavassa verotuksessa veronalaista tuloa ei ole luonnollisen henkilön saama, työllisyysasetuksessa (1363/1997) tarkoitettu työllistämistuki eikä työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1354/1997) 2 a luvussa tarkoitettu, työnantajalle maksettava työmarkkinatuki, jos tuki käytetään muussa kuin elinkeinotoiminnassa, maataloudessa tai metsätaloudessa.

Työministeriö on syksyllä 2000 tehnyt valtiovarainministeriölle esityksen tuloverolain edellä mainitun säännöksen muuttamiseksi siten, että verovapaus koskisi myös vuonna 2001 toimitettavaa verotusta. Asian käsittely on valtiovarainministeriössä edelleen kesken, eikä asiaa koskevaa hallituksen esitystä ole toistaiseksi annettu eduskunnalle.

Koska valtiovarainministeriö ei uutta jatkoesitystä ole antanut, nyt luonnollisille henkilöille (kotitalouksille) maksettavaa työllistämistukea on työministeriön toimeenpano-osaston mukaan pidettävä kaikissa tapauksissa saajalleen veronalaisena tulona.

Tästä yllättäen tulleesta muutoksesta on tulossa yksi kotitalouksissa työllistämistä vähentävä seikka. Ainakin Itä-Suomessa on merkittävä määrä vanhuksia, invalideja, vammaisia sekä lapsiperheitä, joissa työtön henkilö on palkattu työllistämistuella. Useimmissa tapauksissa tämä ratkaisu on perustunut juuri siihen, että työllistämistuki ei ole ollut veronalaista tuloa. Jos se olisi ollut, työllistämistä ei olisi tapahtunut. Vuoden alusta voimaan tullutta kotitalouksien verovähennysmallia ei päätöksenteossa tule sekoittaa tähän työllistämistuen verottomuuskeskusteluun. Molempia tarvitaan, mutta ne eivät kuitenkaan saa olla sulkemassa pois toisiaan.

Siksi hallituksen tulisikin pikaisesti ryhtyä toimiin siten, ettei työllistämisen puolella ennätä tapahtua vahinkoa, ja tuoda pikaisesti eduskuntaan lakiesitys jolla kotitalouksien työllistämistuen verovapaus turvataan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus tuo tuloverolain jatkon osalta pikaisesti eduskuntaan esityksen, jolla kotitalouksille maksettavan työllistämistuen verovapauden voimassaoloa jatketaan.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2001

  • Esa Lahtela /sd