TOIMENPIDEALOITE 107/2004 vp

TPA 107/2004 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Biopolttoaineiden käytön edistäminen

Eduskunnalle

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuva ilmastonmuutos on tosiasia. Ainoa mahdollisuutemme on yrittää hidastaa ilmastonmuutosta, joka viimeksi kuluneen sadan vuoden aikana on ollut ennätyksellisen nopeaa ja jonka vaikutukset jo selkeästi näkyvät Suomessakin. Tällä hetkellä noin 80 % kaikesta maapallolla käytettävästä energiasta tuotetaan polttamalla fossiilisia polttoaineita. Hiilidioksidi pysyy ilmakehässä vuosisatoja, joten päästöjen rajoitukset näkyvät pitoisuuksien laskemisena vasta pitkän ajan kuluttua, ja joka tapauksessa ilmastonmuutos etenee vielä vuosikymmeniä nykyisten päästöjen seurauksena.

Suomessa noin viidennes hiilidioksidipäästöistä aiheutuu liikenteestä. Mineraaliöljypohjaisten polttoaineiden vaihtoehdoksi on jo pienessä mittakaavassa kehitetty korvaavia, kasviöljypohjaisia polttoaineita; samoin biokaasun käyttöä on kokeiltu. Suurin este sille, että näitä kokeiluja voitaisiin laajentaa ja samalla tehostaa biopolttoaineiden tuotekehittelyä, on valtiovallan suhtautuminen fossiilisia polttoaineita korvaaviin järjestelmiin. Riittävillä investointituilla ja verohelpotuksilla voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä ja samalla synnyttää uutta yritystoimintaa.

Suomalainen maatalous on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan seurauksena ennen kokemattomien uhkakuvien edessä. Meidän on välttämättä löydettävä nykyisten tuotantosuuntien lisäksi uutta yritystoimintaa ja uusia tapoja hyödyntää peltoalaamme. Energiakasvien tuotanto ja jalostaminen olisi yksi tapa erikoistua ja säilyttää maatiloja elinkelpoisina.

Biopolttoaineiden käytön edistämisellä valtio saavuttaisi sekä ilmastopoliittista että myös taloudellista hyötyä. Uusiutuvien kotimaisten luonnonvarojen käyttö energianlähteenä on ala, jossa ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä ja laskea kokonaistaloudelliset hyödyt, joita jokaisen ministeriön kannalta saavutettaisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin edistääkseen biopolttoaineiden käyttöä.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2004

  • Pertti Hemmilä /kok

​​​​