TOIMENPIDEALOITE 12/2005 vp

TPA 12/2005 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Kahdenkertaisen metsäverotuksen välttäminen

Eduskunnalle

Metsäverotuksessa nykyisin voimassa olevien lakien mukaan siirrytään myös pinta-alaverotuksen valinneiden metsänomistajien kohdalla puun myyntitulon mukaiseen verotukseen ensi vuoden alusta. Tämä johtaa väistämättä saman verokohteen kaksinkertaiseen tuloverotukseen. Näin asianlaita on huolimatta 13 vuoden siirtymäajasta. Metsäverotuksen tulisi olla metsäkierron mukaan hyvin pitkäjänteistä ja ottaa huomioon kasvatuksellinen metsäkierto, 70—120 vuotta, taimesta päätehakkuuseen saakka maakunnasta ja kasvupaikasta riippuen.

Kolmetoista vuotta on perin vähäinen aika metsänkasvatuksessa; sinä aikana ei taimesta kasva mitään hakkuukypsää metsää. Täten kaikki pinta-alaverotuksessa olevat metsänomistajat joutuvat maksamaan väistämättä kaksinkertaista tuloveroa myydessään metsästään puutavaraa. Jotta kaksinkertaiselta saman verokohteen verotukselta oikeudenmukaisesti voitaisiin välttyä, olisi nopeasti ja välittömästi kehitettävä veronhuojennusjärjestelmä, jolla eliminoitaisiin kaksinkertainen verotus, kun pinta-alaverotetusta metsästä myydään puutavaraa 1.1.2006 jälkeen. Tämä on vielä sekä ajallisesti että teknisesti tehtävissä. Tämä olisi oikeudenmukaisuuden perusvaatimus asiassa.

Ei voi olla kansantaloudenkaan kannalta oikein, että nyt pinta-alaverotuksessa olevaa metsää ei hyödynnettäisi jatkossa, vaan luovuttaisiin metsän myymisestä kaksinkertaiselta tuloverotukselta välttymiseksi. Tämä olisi suuri vahinko maan puuhuollon kannalta, ja sillä olisi hyvin kielteiset vaikutukset yrittäjyyteen, työllisyyteen, puuta jalostavaan mekaaniseen ja kemialliseen teollisuuteen sekä ennen kaikkea myös vientimarkkinoihin, jotka saatettaisiin menettää pysyvästi kilpailijamaille. Kaikista järkevistä ja oikeudenmukaisuutta vaativista syistä on välttämätöntä nopeasti luoda veronhuojennusjärjestelmä pehmittämään siirtymäkauden päättymisen aiheuttamia monia ongelmia.

Veronhuojennusten ja siirtymäkauden ongelmia lieventävien ratkaisujen etsiminen ja toteuttaminen on myös ajankohtaista, perusteltua ja välttämätöntä puukauppatilanteen sekä puunkorjuun yllättäneiden leudon talven talvikorjuuta suuresti vaikeuttaneiden hankalien, osin mahdottomien korjuuolosuhteiden vuoksi. Puukaupat ja puunkorjuu ei ole kuluvana talvikautena aiotulla tai suunnittelulla tavalla mahdollista. Kesäkorjuu metsissä on valitettavasti vain rajoitetusti mahdollista metsänhoidollisista ja luontoa suojelevista ympäristönsuojelullisista näkökohdista ja ei voi merkitä sen hakkuissa tapahtuvan vajeen täyttämistä, minkä leudon talven sääolot ovat aiheuttaneet. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen.

Puukauppatilanteeseen tuovat ongelmansa myös Ruotsin ja Baltian maiden metsien myrsky-tuhot. Myös puuntuonnissa Venäjältä on viime aikoina ollut lisääntyneitä ongelmia, mikä ilmenee mm. rautateitse tapahtuneen puutavaran tuonnin voimakkaana vähentymisenä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sellaisten veronhuojennusjärjestelmien ja erityisratkaisujen luomiseksi, joilla estetään saman verokohteen kaksinkertainen verotus metsän osalta, joka nykyisen lainsäädännön mukaan siirtyy pinta-alaverotuksesta myyntiverotukseen 1.1.2006 alkaen, ja samalla maan puuhuollon ja teollisuuden vientimarkkinoiden kilpailukyvyn turvaamiseksi ottaen lisäksi huomioon kuluvan talvikauden hakkuita ja puukauppoja estäneet poikkeuksellisen vaikeat sään aiheuttamat korjuuolot.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2005

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​