TOIMENPIDEALOITE 15/2006 vp

TPA 15/2006 vp - Sari Essayah /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Sosiaalisten yritysten sisällyttäminen alv-kokeiluun

Eduskunnalle

Suomen hallitus suunnittelee Euroopan unionin (EU) antamin valtuuksin pienten palveluyritysten arvonlisäveron laskemista nykyisestä 22 prosentista kahdeksaan prosenttiin. Veronalennuksen toivotaan halventavan hintoja ja synnyttävän uusia työpaikkoja. EU:n jäsenmaa saa kokeilla alv-alennusta parturi-kampaamopalveluissa, pienkorjaamoissa, remontti- tai siivousaloilla sekä kodinhoitopalveluita tarjoavissa yrityksissä. Kokeiluun saa ottaa mukaan vain kaksi alaa. Hallituksen on kerrottava maaliskuun loppuun mennessä EU:n komissiolle kokeiluun osallistuvat alat ja niillä käytettävät veroprosentit. Veronalennus alkaisi vuoden 2007 alusta ja päättyisi vuoteen 2010 mennessä.

Hallitus on suunnitellut, että kokeilun piirin tulisivat kampaamot ja korjaamot, joiden veronalennus veisi valtiolta vuodessa noin 40 miljoonaa euroa. Valtio sai vuonna 2004 arvonlisäverosta yhteensä yli 14 miljardia euroa.

Hallituksen tulisi tässä yhteydessä selvittää mahdollisuudet ulottaa alv-kokeilu koskemaan palvelualalla toimivia sosiaalisia yrityksiä. Rekisteröityjä sosiaalisia yrityksiä on Suomessa tällä hetkellä 34 kpl, ja määrä kasvaa pikku hiljaa, kuitenkin ennakko-odotuksia hitaammin. Sosiaalisia yrityksiä koskevassa laissa (1351/2003) määritellään, että yrityksen työllistämistä työntekijöistä huomattavan osan eli vähintään 30 prosentin on oltava vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaalinen yritys toimii kuten tavallinen yritys, mutta samalla tarkoitus on työllistää vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Yritystoiminnalla on näin tavallisia yrityksiä laajempi merkitys inhimillisemmän yhteiskunnan edistäjänä. Sosiaalinen yritys on oikeutettu työllistämistukeen ja yhdistelmätukeen. Näin korvataan työttömän vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän alentunut työpanos verrattuna yrityksiin, joiden palveluksessa on vain täyttä työpanosta tekeviä työntekijöitä. Sosiaalisen yrityksen on esimerkiksi maksettava kyseisellä alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa työntekijän yksilöllisestä tuottavuudesta riippumatta.

Sosiaalisia yrityksiä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 132/2003 vp) todetaan, että sosiaalisen yrityksen määritteleminen rinnastamalla se mahdollisimman suuressa määrin normaaliin yritykseen on tarkoituksenmukaista sekä avoimille työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi että kilpailunäkökohtien vuoksi. Ottamalla palvelualalla toimivat sosiaaliset yritykset mukaan alv-kokeiluun ne rinnastettaisiin tässäkin tavallisiin yrityksiin ja edistettäisiin niiden toimintamahdollisuuksia ja lisättäisiin niiden tuottamien palveluiden kysyntää. Sosiaaliset yritykset on merkittävä työministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin, joten niiden määrittely ja kokeilun tulosten seuraaminen olisi helppoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin palvelualalla toimivien sosiaalisten yritysten saamiseksi mukaan alv-kokeiluun.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2006

  • Sari Essayah /kd