TOIMENPIDEALOITE 15/2010 vp

TPA 15/2010 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistamaton versio 1.0

Biokaasun vapauttaminen polttoaineverosta

Eduskunnalle

Suomessa biokaasun liikennekäytön kasvulla on merkittävä vaikutus työllisyyteen, teknologiavientiin ja energiaomavaraisuuteen sekä uusiutuvien liikennepolttoaineiden lisäysvelvoitteen täyttämiseen. Poliittiset ohjauskeinot vaikuttavat voimakkaasti nousevan alan toimintaedellytyksiin ja mahdollisuuksiin kehittyä Suomen menestystarinaksi. Polttoaineverouudistus uhkaa lopettaa puhtaimman ja 100-prosenttisesti kotimaisen biopolttoaineen — biokaasun — liikennekäytön Suomessa. Täysin kotimainen ja uusiutuva biokaasu on nykyään vapautettu liikennepolttoaineiden valmisteverosta. Polttoaineverouudistus on kuitenkin vireillä. VTT:n esiselvityksessä on esitetty valmisteveron ja/tai käyttövoimaveron asettamista myös kaasumaisille polttoaineille. Verouudistuksen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä ympäristöystävällisten polttoaineiden osuutta liikenteessä. Verouudistuksen toteutuessa esiselvityksen mukaisesti puhtaimman polttoaineen, biokaasun, verotaso nousisi merkittävästi. Tämänsuuntainen ohjauskeino olisi tavoitteiden vastainen. CO2-päästövähennyksien lisäksi verouudistuksen linjauksissa tulisi huomioida biokaasun liikennekäytön huomattavat edut. Biokaasuauto on lähes päästötön.

Biokaasu on puhtain polttoaine, mitä nykyautojen moottoreissa voidaan käyttää. Kaasuautosta ei tule käytännössä lainkaan hiukkaspäästöjä. Ilman laadun kannalta keskeiset terveydelle haitalliset päästöt (TPM, NOx, HC, CO, O3) ovat VTT:n tutkimusten mukaan huomattavan alhaiset nestemäisiin biopolttoaineisiin verrattuna.

CO2-päästöt ovat 0 g/km, sillä biokaasua käyttävä auto kulkee 100-prosenttisesti biopolttoaineella. Myös maakaasulla ajettaessa saavutetaan yhtä alhaiset terveydelle haitallisten yhdisteiden päästöt, ja CO2-päästötkin ovat 25 prosenttia bensiiniä alhaisemmat. Tuhansia uusia työpaikkoja on saavutettavissa liikennebiokaasun tuotantoketjusta. Liikennebiokaasun tuotantoketju luo Suomeen useita tuhansia pysyviä työpaikkoja, mikäli alan edellytykset turvataan. Tuotantoketju työllistää useilla eri toimialoilla ympäri Suomen. Suomessa lukuisat alan yritykset ja teknologiaosaaminen ovat jo nykyään maailman huippua. Biokaasualan teknologiavienti on käynnistynyt, ja sen odotetaan kasvavan vauhdilla.

Biokaasulla voidaan kattaa Suomen liikenteen 10 prosentin biopolttoainevelvoite. Suomen liikennebiokaasun tuotantopotentiaali on MTT:n asiantuntija-arvion mukaan jäte- ja lantapohjaisista materiaaleista 2—3 TWh ja peltoenergiasta ruuan ja rehuntuotantoa vaarantamatta 6 TWh. Liikennebiokaasulla voidaan siis kattaa kokonaisuudessaan Suomen vuodelle 2020 asetettu liikenteen 10 prosentin biopolttoainevelvoite. Biokaasun tuotantoprosessi muuntaa biomassaa liikennepolttoaineeksi hyvin energiatehokkaasti. Samasta määrästä raaka-ainetta voidaan valmistaa huomattavasti enemmän liikennebiokaasua kuin bioetanolia tai biodieseliä.

Heti laajasti käytettävissä oleva teknologia on mahdollista myös kotimaisesti Suomessa. Maailmalla olevat 10 miljoonaa kaasuautoa ja 16 000 kaasun tankkausasemaa sekä lukuisten automerkkien panostaminen kaasuautoihin kuvastavat alan kehitystä. Tekniikka on täysin vakiintunutta, ja kaasuautojen hinnat ovat nykyisten bensiini- ja dieselautojen tasolla. Kaasun tankkausasemaverkosto rakentuu Suomeen nopeaa vauhtia, ja kaasun tankkausasemilla biokaasun rooli kasvaa lähivuosina merkittävästi. Uusia yrityksiä on jo syntymässä biokaasun tankkausasemaverkoston laajentamiseksi kattamaan koko Suomi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin biokaasun pitämiseksi vapaana polttoaineverosta kotimaisen ja puhtaan energian käytön sekä alan teknologian ja tuotannon edistämiseksi.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2010

  • Lauri Oinonen /kesk