TOIMENPIDEALOITE 18/2007 vp

TPA 18/2007 vp - Eero Akaan-Penttilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Lievävammaisten sotainvalidien palvelujen ja hoidon korvaaminen

Eduskunnalle

Sotilasvammalaissa oikeutta saada valtion korvaamina kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon arvopalveluita on rajoitettu koskemaan haitta-asteeltaan 20—100 prosentin sotainvalideja. Pitkäaikaisen laitoshoidon korvaamisen rajana on vähintään 30 prosentin haitta-aste. Näiden palvelujen ulkopuolelle jääneillä lievävammaisilla sotainvalideilla on kuitenkin heidän keski-ikänsä noustua jo yli 85 vuoden kasvava tarve saada erilaista hoitoa ja tukea. Ikääntymisen ja sen myötä tulleiden sairauksien seurauksena monien lievävammaisten sotainvalidien toimintakyky on heikentynyt suuresti ja heidän kokonaisinvaliditeettinsa on muodostunut huomattavasti vaikeammaksi kuin mitä sotavammaprosentti kertoo.

Valtion sotilasvammalain nojalla kunnille korvaamilla haitta-asteeltaan vähintään 20 prosentin sotainvalidien sosiaalihuoltolain mukaisilla koti- ja tukipalveluilla sekä kansanterveyslain mukaisella avosairaanhoidolla on voitu merkittävästi auttaa kotona selviytymistä ja vähentää kalliin laitoshoidon tarvetta. Sotainvalideja varten rakennetuissa kuntoutussairaaloissa ja sairaskodeissa on mahdollista turvata tasokas hoito niille sotainvalideille, jotka eivät saamistaan palveluista huolimatta enää selviydy kotona.

Sotilasvammalaissa olevien prosenttirajojen lieventämiseen ja viime kädessä poistamiseen kokonaan on suuri tarve. Ensisijaisesti tulee sotilasvammalain nojalla korvattavat kunnalliset koti- ja tukipalvelut laajentaa koskemaan 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalideja. Samanaikaisesti sotainvalidien hoitolaitoksissa vapautuvat paikat pitäisi käyttää ensisijaisesti lievävammaisten sotainvalidien hoitoon. Sotainvalidien poistuman vuoksi korvauksiin tarvittavat määrärahat supistuvat huomattavasti tulevina vuosina. Tämä antaa hyvät taloudelliset mahdollisuudet uudistuksien toteuttamiseen. Itsenäisyyden juhlavuonna olisi päätös korvattavien palvelujen laajentamisesta paras tapa muistaa maamme sotainvalideja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien tarvitsemien kunnallisten koti- ja tukipalvelujen sekä avosairaanhoidon saamiseksi sotilasvammalain mukaisen korvauksen piiriin sekä laitoshuollon korvaamiseksi 10—25 prosentin haitta-asteen sotainvalideille lieventämällä haitta-asterajoja asteittain.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2007

  • Eero Akaan-Penttilä /kok