TOIMENPIDEALOITE 20/2009 vp

TPA 20/2009 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Seurakuntien yhteisöveron tuoton korottaminen

Eduskunnalle

Taloudellisen tilanteen vuoksi on esitetty yhteisöverotuoton jako-osuuden korottamista kunnille, koska tällä on merkitystä paikallisyhteisöjen taloudelliselle selviytymiselle. Suomessa evankelisluterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkon seurakunnat ovat olleet julkisoikeudellisina yhteisöinä kuntiin rinnastettavassa asemassa yhteisöveron saajina. Seurakunnilla on useita koko yhteiskuntaa laajalti palvelevia tehtäviä varsinaisen hengellisen työn ohella. Näitä ovat erityisesti hautausmaiden ylläpito, paikallisen väestörekisteripalveluiden tuottaminen seurakuntien kirkkoherranvirastoissa, laaja-alainen diakoniatyö, perhe- ja avioliittoneuvontapalvelut, lapsi- ja nuorisotyö erityistyömuotoineen sekä kustannuksia aiheuttavien kulttuurihistoriallisten rakennusten ja puistoalueiden ylläpito. Täten seurakunnilla on hyvin laaja-alaisesti monipuolisia yhteiskunnallisia tehtäviä. Niitä on paljon enemmän kuin on ymmärretty viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa yhteisöveron tuoton jakoperusteista. Siksi on perusteltavaa ja välttämätöntä korottaa seurakuntien yhteisöverotuoton jako-osuutta kuntien kanssa samassa suhteessa. Muutoin ovat vaarana paikallisen tason toimintojen heikkeneminen sekä työntekijöiden lomautukset ja irtisanomiset.

Kuntien ja seurakuntien osalta on edelleen muistettava se, että nämä saattoivat itsenäisesti päättää myös yhteisöveroa koskevasta veroäyristään 1990-luvun alkupuolelle asti, jolloin ne tulivat riippuvaisiksi valtion määrittelemästä jako-osuudesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin korottaakseen seurakuntien saamaa osuutta yhteisöveron tuotosta rinnasteisesti kuntien kanssa.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2009

  • Lauri Oinonen /kesk