TOIMENPIDEALOITE 200/2001 vp

TPA 200/2001 vp - Leea Hiltunen /kd 

Tarkistettu versio 2.1

Kansalaisjärjestöjen työllistämismahdollisuuksien parantaminen

Eduskunnalle

Yhteiskunnassa on monenlaista hätää — liittyen toimeentulo-ongelmiin, sairauksiin, yksinäisyyteen, syrjäytymiseen ja erilaisten jokapäiväisessä elämässä tarvittavien valmiuksien puuttumiseen — jota kolmannen sektorin toimenpitein voidaan lievittää. Kaivattaisiin ruokapalvelua, vaatehuoltoa sekä opastusta ja kurssitusta työnhaussa, kodinhoidossa, terveyskysymyksissä ja muissa jokapäiväisen elämän asioissa.

Samalla moni työtön omaisi valmiuksia tällaiseen toimintaan työttömien, vanhusten, sairaiden ja muiden erityisryhmien parissa. Yhdistelmätuki on mahdollistanut kansalaisjärjestöille työttömän palkkaamisen tällaisiin tehtäviin, jotka hyvin ehkäisevät lopullista syrjäytymistä. Tämä kolmannen sektorin toiminta on yhteiskunnan kannalta hyvin merkityksellistä ja sinänsä korvaamatonta.

Yhdistelmätuen avulla pyritään parantamaan erityisesti kolmannella sektorilla toimivien yleishyödyllisten yhteisöjen työllistämismahdollisuuksia. Ongelmana on, ettei 12 kuukauden mittainen yhdistelmätuki takaa toiminnan jatkuvuutta, vaan tekee toiminnan jatkumisen epävarmaksi. Ehdotettu (HE 161/2001 vp) 24 kuukauden yhdistelmätuki antaisi mahdollisuuden nykyistä pitkäjänteisempään suunnitteluun. Kansalaisjärjestöille tulisi koko tältä ajalta taata myös työllistämistuen osuus.

Työskentely näissä kolmannen sektorin tehtävissä kartuttaisi työttömälle hyvää työkokemusta. Työ olisi vastuullista ja se kehittäisi esiintymiskokemusta, organisointitaitoja ja yhteistyökykyä. Yhdistelmätukiajan päätyttyä tällainen henkilö olisi kunnalle hyvä työntekijä paitsi työkokemuksensa puolesta myös siksi, että hän tuntisi apua tarvitsevat henkilöt. Nähtävissä on, että tukipalvelujen, kuten leivänjakelun, tarve ei tule loppumaan. Kun tukipalveluista on tullut osa yhteiskunnan palveluita, tulisi kuntien yhdistelmätukijakson jälkeen ottaa vastatakseen näistä. Samalla mahdollistuisi palvelujen monipuolistaminen nykyistä enemmän aktivoiviksi.

Syrjäytymisen ehkäiseminen on tärkeää. Työttömyydenkin aikana on hyvä lähteä liikkeelle kotoa, pitää erilaisia valmiuksia yllä ja oppia uutta. Samalla yhteisen tekemisen kautta jokainen voi löytää omaa osaamistaan, jopa ammatiksi saakka.

Kuntien olisi hyvä nähdä tällaisen toiminnan ja sen jatkuvuuden merkitys. Lisäpanostuksen antaminen syrjäytymistä estävään toimintaan olisi pitkällä tähtäimellä hyvin kannattavaa työllisyyden, verotulojen lisääntymisen, muiden sektorien säästöjen sekä ihmisten hyvinvoinnin ja kunnan vetovoimaisuuden kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yhdistelmätuen maksamiseksi kansalaisjärjestöille koko 24 kuukauden työllistämisjakson ajalta sekä kolmannen sektorin palveluiden monipuolistamiseksi ja vakinaistamiseksi jopa osaksi kuntien palveluita.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

  • Leea Hiltunen /kd