TOIMENPIDEALOITE 24/2001 vp

TPA 24/2001 vp - Leea Hiltunen /skl 

Tarkistettu versio 2.0

Työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen lapsikorotusten yhdenmukaistaminen

Eduskunnalle

Työttömyysturvalain 2 luvun mukaisesti työttömyyspäiväraha maksetaan joko peruspäivärahana tai ansioon suhteutettuna päivärahana. Työmarkkinatukea voi saada henkilö, joka ei täytä lain työssäoloehtoa ja joka on taloudellisen tuen tarpeessa tai jonka aika työttömyyspäivärahaan on päättynyt lain 26 §:n 1 tai 2 momentin rajoituksen vuoksi. Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat suuruudeltaan samansuuruisia, nykyisellään 127 markkaa päivässä täysimääräisesti saatuina.

Kuitenkin työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen maksetuissa lapsikorotuksissa on eroja. Tämän vuoden alussa voimaan tulleiden lapsikorotusten määrät ovat työttömyyspäivärahan saajalle yhdestä lapsesta 25 markkaa, kahdesta lapsesta 37 markkaa ja vähintään kolmesta lapsesta 47 markkaaa päivässä. Työmarkkinatuen saajalle maksetaan yhdestä lapsesta lapsikorotusta 10 markkaa, kahdesta lapsesta 15 markkaa ja vähintään kolmesta lapsesta 19 markkaa päivässä.

Erot ovat lapsiperheiden kannalta siis merkittävät ja sitä suuremmat, mitä useampilapsisesta perheestä on kysymys. Lapsista aiheutuvat kustannukset eivät kuitenkaan ole riippuvaisia vanhempien työttömyysturvan saantimuodosta, eivätkä työmarkkinatukea saavat saa alentuneille lapsikorotuksille mitään muuta kompensaatiota. Tässä olisi siis selkeä korjaamisen paikka tälle epäjohdonmukaiselle ja epäoikeudenmukaiselle käytännölle.

Useiden tutkimusten mukaan työmarkkinatuella elävät ja lapsiperheet ovat taloudellisesti kaikkein kireimmällä. Tulevissa budjettiratkaisuissa on harkittava mahdollisuuksia heidän asemansa parantamiseksi, ja yksi selkeä parannuskeino on työmarkkinatuen lapsikorotusten nostaminen vähintään työttömyyspäivärahan tasolle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen lapsikorotusten yhdenmukaistamiseksi.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2001

  • Leea Hiltunen /skl