TOIMENPIDEALOITE 291/2001 vp

TPA 291/2001 vp - Leena-Kaisa Harkimo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Videotekniikan käyttäminen lapsiin kohdistuvien seksuaali- ja väkivaltarikosten esitutkinnassa

Eduskunnalle

Väkivallanteot ja toisen ihmisen fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen äärimmäisellä tavalla ovat aina hyvin ahdistavia. Varsinkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvat väkivaltarikokset ja seksuaalinen hyväksikäyttö järkyttävät, sillä väkivalta vaikuttaa lapsen henkiseen ja fyysiseen kasvuun sekä tasapainoiseen kehittymiseen haitallisesti. Lapsi tarvitsee tavanomaista enemmän tukea rikoksen tapahduttua.

Vaikka uhrin asema Suomessa on periaatteessa hyvä, parannettavaakin on. Usein väkivallanteon uhri voi joutua todistamaan useita kertoja eri oikeusasteissa. Tämä voi koitua varsinkin lapselle suureksi rasitteeksi, sillä hän joutuu käymään kiusallisen ja ahdistavan tilanteen läpi yhä uudestaan.

Esitutkinta-asetuksen 11 § koskee lasten kohtelua esitutkinnassa. Pykälän mukaan lasta on kohdeltava hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Lisäksi on erityisesti huolehdittava siitä, ettei lapselle aiheuteta tarpeettomasti haittaa koulussa tai muussa hänelle tärkeässä ympäristössä. Esitutkinta-asetuksen 11 §:n 2 momentti korostaa, että lapsiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneiden poliisimiesten suoritettaviksi.

Rikoksen uhrina olevan lapsen aseman parantaminen vaatii viranomaisten ammattitaitoa ja yhteistyötä. Tämän lisäksi lapsen edun toteutuminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä. Lasten psyykkistä kuormitusta rikoksen selvittämisessä ja oikeudenkäynnissä vähennettäisiin olennaisesti esimerkiksi videotekniikan käyttöönotolla, mihin myös rikosuhritoimikunta on viitannut mietinnössään. Tekniikan hyödyntämisen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää juuri lapsiin kohdistuvien rikosten selvittämisessä. Tämä edellyttäisi kuitenkin paitsi sisällöllisiin myös lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Lisäksi olisi aiheellista kokonaisuudessaan pohtia sitä, miten esitutkinnassa voitaisiin käyttää hyväksi kodikkaaksi sisustettua huonetta tai yleensäkin lapselle soveliasta ja turvallista ympäristöä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin luodakseen mahdollisuudet videotekniikan käyttöönottamiselle lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten esitutkinnassa.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2001

 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Kalervo Kummola /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Seppo Kanerva /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Klaus Bremer /r
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Petri Salo /kok

​​​​