TOIMENPIDEALOITE 37/2004 vp

TPA 37/2004 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Metsäverotuksen uudistuksen haittojen torjuminen

Eduskunnalle

Metsien pinta-alaverotus päättyy vuoden 2005 lopussa. Tämä verotuksellinen taitekohta aiheuttaa voimakkaitakin häiriöitä puumarkkinoille ja valtakunnan puuhuoltoon. Näiden vaikutusten eliminoimiseksi tulee tehdä kaikki voitava. Esimerkiksi kuusitukin saatavuuteen on ennakoitu suuria ongelmia, mikä tulisi olemaan suuri ongelma kotimaiselle sahateollisuudelle ja mekaanisen puunjalostuksen yrityssektorille laajemmaltikin. Ongelmia tulisi myös metsäkoneurakoitsijoiden ja puutavaran kuljetusyrittäjien työtilanteisiin.

Eräänä ratkaisukeinona ongelmaan olisi huojennussäännöstön luominen lainmuutoksen vuoksi pinta-alaverotuksesta myyntiverotukseen siirtyville metsänomistajille. Verolain muutoksella voitaisiin määritellä tietty aika, johon saakka myyntiverotukseen siirtyneet metsänomistajat voisivat saada vähennyksenä pinta-alaverotuksessa lainsäädännöllä määritellyltä ajalta, esim. vähintään siirtymäkaudeksi määritellyltä 13 vuodelta, maksamansa verot. Pinta-alaverona maksettujen verojen vähennysoikeus voisi olla voimassa saman määrätyn ajan eli 13 vuotta.

Tällaisella veronhuojennusmenettelyllä saataisiin edes osaksi estettyä kaksinkertaista verotusta samasta verokohteesta, josta jo kertaalleen on makasettu lakien mukainen täysimääräinen tulovero. Samalla poistettaisiin teollisuuden puuhuollolle tulossa oleva häiriöuhka. Samoin metsäkoneyrittäjien ja autoilijoiden työllisyys turvattaisiin.

Metsänhoidollisesti voitaisiin jatkaa pitkäjänteistä kestävän metsätalouden perusperiaatetta, koska metsän myynnin voisi toteuttaa metsänhoidollisesti järkevänä aikana eikä verotuksellisten syiden perusteella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin metsäverotuslakien muuttamiseksi siten, että niille pinta-alaverovelvollisille, jotka vuoden 2005 jälkeen siirretään myyntiverotuksen piiriin, annetaan oikeus saman verokohteen kaksinkertaisen tuloverotuksen estämiseksi vähentää myyntiverotuksessa 13 vuodelta maksamansa pinta-alaverot metsäkaupoissa, jotka tapahtuvat 31.12.2018 mennessä.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2004

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​