TOIMENPIDEALOITE 41/2001 vp

TPA 41/2001 vp - Margareta Pietikäinen /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen oikeus päivähoitoon

Eduskunnalle

Lasten päivähoidosta annetun lain 2 §:ssä säädetään lapsella olevan subjektiivinen oikeus päivähoitoon siihen asti, kun lapsi saavuttaa oppivelvollisuusiän. Päivähoito voidaan järjestää joko kunnallisesti tai yksityisesti. Viimeksi mainitussa tapauksessa hoitoraha maksetaan päivähoidon tuottajalle. Subjektiivinen oikeus päivähoitoon ei sen sijaan koske pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia kuusivuotiaita lapsia.

Osalla lapsista, joilla on erityisiä tarpeita, on pidennetty kymmenenvuotinen oppivelvollisuus. Heistä tulee oppivelvollisia jo sinä vuonna, jona he täyttävät kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset menettävät subjektiivisen oikeutensa yhteiskunnan tukemaan päivähoitoon jo tullessaan kuusivuotiaiksi, eli he eivät saa hoitorahaa yksityisestä hoidosta osallistuessaan esikouluopetukseen. Sen sijaan hoitorahaa voivat saada kuusivuotiaat, jotka osallistuvat esikouluopetukseen mutta jotka eivät kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja myös kuusivuotiaat, jotka alkavat käydä esikouluopetuksessa yhtä vuotta määrättyä aikaisemmin. Vaikeasti vammaisen lapsen osallistuessa esikouluopetukseen tältä ajalta ei makseta minkäänlaista hoitorahaa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin lapsiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lasten päivähoidosta annetun lain ja lasten yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamiseksi siten, että pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat lapset ovat näiden lakien piirissä myös ensimmäisenä oppivuotenaan.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2001

  • Margareta Pietikäinen /r

​​​​