TOIMENPIDEALOITE 47/2014 vp

TPA 47/2014 vp - Arja Juvonen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Vammaisneuvostojen saattaminen sosiaali- ja terveysministeriön kannan ja vammaisneuvostoista tehdyn lakialoitteen LA 33/2014 vp mukaisesti hallituksen esitysluonnokseen kuntalaista

Eduskunnalle

Tein keväällä 2014 lakialoitteen (LA 33/2014 vp) , jossa esitetään vammaispalvelulain 13 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että vammaisneuvoston asettaminen tulisi samalla tavoin kuntaa velvoittavaksi kuin ikääntyneen väestön toimintakyvyn sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (Vanhuslaki 980/2012) 11 §:n 1 momentissa säädetään vanhusneuvostosta. Mainitun säännöksen mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Uutta kuntalakia koskevan hallituksen esitysluonnoksen mukaan kuntalakiin ehdotetaan säädettäväksi, että nuorisovaltuustot sekä vanhusneuvostot tulevat lakisääteisiksi. Vammaisneuvostoista kuntalakiluonnos esittää, että vammaisneuvostot säilyisivät edelleen kunnille vapaaehtoisina.

Vammaisneuvostoihin liittyneen lakialoitteen allekirjoitti yli sata kansanedustajaa. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi lakialoitteesta lausunnon, jossa todetaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveysministeriö pitää perusteltuna, että kunnallisia vammaisneuvostoja koskeva sääntely siirretään vammaispalvelulaista kuntalakiin. Lisäksi ministeriö pitää tarpeellisena vahvistaa kunnan velvollisuutta asettaa vammaisneuvosto yhdenmukaisesti nuorisovaltuustojen ja vanhusneuvostojen kanssa. Kunnille tulisi näin ollen säätää velvoite asettaa kunnallinen vammaisneuvosto tai useamman kunnan yhteinen alueellinen vammaisneuvosto.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja täydentää uutta kuntalakia koskevaa hallituksen esitysluonnosta siten, että vammaisneuvostot saatetaan yhdenvertaiseen asemaan nuorisovaltuustojen ja vanhusneuvostojen kanssa ja vammaisneuvostot saatetaan myös lakisääteisiksi.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2014

  • Arja Juvonen /ps