TOIMENPIDEALOITE 54/2008 vp

TPA 54/2008 vp - Tuomo Puumala /kesk 

Tarkistamaton versio 1.0

Opiskelijaterveydenhuollon kehittäminen

Eduskunnalle

Opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluvat toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijat. Lukiolaisten, ammatillista peruskoulutusta suorittavien ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on järjestetty kunnallisesti. Tiedekorkeakoulujen opiskelijat saavat tarvitsemansa terveyspalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kautta. Siinä missä YTHS:n palvelut ovat hyvin saatavissa, kunnallinen opiskelijaterveydenhuolto toteutuu hyvin vaihtelevasti. Opiskelijat ovat siis keskenään epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, missä oppilaitoksessa ja millä tasolla he opiskelevat.

Kunnat toteuttavat opiskelijaterveydenhuoltoa hyvin kirjavasti. Joillakin paikkakunnilla opiskelijoilla on vaikeuksia saada tarvitsemiaan terveyspalveluita, vaikka ne on lakisääteisesti (Kansanterveyslakin 14 §) heille turvattu. Kunnat ovat sosiaali- ja terveysministeriön suosituksista huolimatta monin paikoin alimitoittaneet opiskelijaterveydenhuoltoon suunnatut henkilöstöresurssit. On käynyt selväksi, että tarkempaa normiohjausta tarvitaan.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavan neuvolatoimintaa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukaan toisen asteen opiskelijoille tulisi määräaikaiset terveystarkastukset, joilla pyrittäisiin tunnistamaan enemmän tukea ja apua tarvitsevat nuoret. Ammattikorkeakouluopiskelijoille tehtäisiin terveyskysely opintojen alussa ja järjestettäisiin kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus. Voimaan tullessaan nämä toimenpiteet lisäisivät opiskelijaterveydenhuollon ennaltaehkäisyä, mutta eivät poista opiskelijaterveydenhuollon saatavuus- ja resurssiongelmia. Suunniteltu aikataulu, jonka mukaan kunnat ovat velvoitettuja järjestämään toimenpiteet viimeistään 1.1.2011, on aivan liian hidas, jotta sillä voitaisiin tehokkaasti ja nopeasti parantaa opiskelijoiden terveyspalvelujen tilannetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön pitää nopeasti ryhtyä toimenpiteisiin, joilla parannetaan toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelujen saatavuutta. Samalla tulisi harkita uusia rahoitusmalleja esimerkiksi AMK-opiskelijoiden terveyspalvelujen rahoittamiseen. Mikäli opiskelijaterveydenhuoltoa ei muuten saada kuntoon, täytyy harkita korvamerkityn rahan käyttöönottoa. Tällöin valtion rahoitus osoitettaisiin suoraan oppilaitoksille, jotka päättäisivät ja vastaisivat kukin tahollaan terveydenhuollon järjestämisestä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy viivyttelemättä toimenpiteisiin opiskelijaterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja resurssien lisäämiseen sekä opiskelijoiden kohtelun tasapuolisuuden parantamiseen.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2008

  • Tuomo Puumala /kesk