TOIMENPIDEALOITE 55/2007 vp

TPA 55/2007 vp - Ilkka Kantola /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Suomen kansalaisuuden myöntäminen ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen puolisolle

Eduskunnalle

Suomen kansalaisuuslaki (359/2003) edellyttää Suomen kansalaisuuden saamiseksi hakemuksesta kaikissa tapauksissa Suomessa asumista. Suomen kansalaisen puolison osalta lain 22 §:ssä säädetään, että kansalaisuus voidaan myöntää, mikäli hakijan varsinainen asunto ja koti on ja on ollut Suomessa joko viimeksi kuluneet neljä vuotta keskeytyksettä tai yhteensä kuusi vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen, joista viimeksi kuluneet kaksi vuotta keskeytyksettä.

Nykyisellään kansalaisuuslaki ei mahdollista Suomen kansalaisuutta henkilöille, joiden suo-malainen puoliso työskentelee ulkomailla. Suomen kansalaisuuden myöntäminen puolisolle kuitenkin rohkaisisi ja helpottaisi perheen myöhempää asettumista Suomeen. Yhteinen kansalaisuus myös helpottaisi perheen liikkumista mahdollisesti vaihtuvissa työskentelymaissa.

EU:n jäsenmaissa kansalaisuuden myöntämisperusteet ulkomaalaiselle puolisolle vaihtelevat. Ranskassa lainsäädäntö ei edellytä Ranskan kansalaisten puolisoiden asumista maassa. Belgiassa asuminen ulkomailla vastaa asumista Belgiassa, jos hakija voi todistaa, että hänellä on kiinteät siteet Belgiaan. Isossa-Britanniassa on mahdollistettu asumispaikasta riippumatta maan kansalaisuuden myöntäminen henkilöille, joiden puoliso työskentelee EU:ssa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen mahdollistamiseksi, että ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen puoliso voi saada Suomen kansalaisuuden.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2007

  • Ilkka Kantola /sd