TOIMENPIDEALOITE 6/2004 vp

TPA 6/2004 vp - Mika Lintilä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Sotainvalidien laitoshoidon korvaamisperusteet

Eduskunnalle

Enemmistöllä maamme elossa olevista 19 000 sotainvalidista ei ole mahdollisuutta päästä laitoshoitoon erityisesti sotavammaisia varten rakennettuihin sairas- ja veljeskoteihin tai kuntoutussairaaloihin. Sotilasvammalaissa on säädetty laitoshuollon korvattavuuden edellytykseksi sotavammasta johtuva vähintään 30 prosentin haitta-aste, mikä jättää runsaat 10 000 haitta-asteeltaan 10—25 prosentin sotainvalidia hoitomahdollisuuden ulkopuolelle.

Luonnollisen poistuman seurauksena edellä kerrotuissa erityislaitoksissa on jo tästä vuodesta alkaen vapautumassa kapasiteettia, jota olisi mahdollista käyttää lievävammaisten sotainvalidien hyväksi. Mikäli laitoshoidon korvattavuutta laajennetaan käytettävissä olevien nykyisten noin 1 600 hoitopaikan puitteissa, eivät valtiolle siitä aiheutuvat kustannukset ainakaan olennaisesti lisäänny. Sotainvalidien sairas- ja veljeskodeissa annettavalla jaksottaisella laitoshoidolla ja päiväsairaalatoiminnalla voitaisiin tukea lievävammaisten kotona selviytymistä ja erityisesti iäkkäiden omaishoitajien asemaa, mikä osaltaan vähentäisi pysyvän laitoshoidon tarvetta.

Vuoden 2004 aikana sotainvalidien lukumäärän on arvioitu vähenevän noin kahdellatuhannella. Poistuman vuosittain tuoma lähes 10 miljoonan euron säästö valtion menoihin antaa mahdollisuuden kehittää keski-iältään 83-vuotiaiden sotainvalidien vanhuudenhuoltoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sotilasvammalain nojalla korvattavan hoidon laajentamiseksi koskemaan 10—25 prosentin haitta-asteen sotainvalideille sotainvalidien sairas- ja veljeskodeissa sekä kuntoutussairaaloissa annettavaa laitoshoitoa.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2004

  • Mika Lintilä /kesk
  • Jyri Häkämies /kok