TOIMENPIDEALOITE 62/2005 vp

TPA 62/2005 vp - Sari Essayah /kd 

Tarkistettu versio 2.1

Autoverotuksen uudistaminen

Eduskunnalle

Uuden autoverolain tultua voimaan vuonna 2003 käytettyjen autojen tuonti Suomeen on varsin laajamittaista. Autoja tuodaan vuosittain yli 30 000. Suomessa auton verotusarvo määritetään suurten autoliikkeiden kaupallisen palveluntarjoajan tiedostoon toimittamien pyyntihintatietojen perusteella. Hinnoista vähennetään oletettu keskimääräinen alennus. Ero todellisen ostohinnan ja laskennallisen hinnan välillä voi olla hyvinkin merkittävä. Ongelma korostuu harvinaisten autojen kohdalla.

EY:n perustamissopimuksen 90 artiklan syrjintäkielto edellyttää, että sisämarkkinoilla muusta jäsenvaltiosta tulevaan tuotteeseen ei kohdisteta ankarampaa verotusta kuin vastaavaan kotimaiseen tuotteeseen. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että samanlaiset käytetyt ajoneuvot ovat syrjintäkieltoartiklassa tarkoitettuja toisiaan vastaavia tuotteita. Toisesta jäsenvaltiosta tulevaa ajoneuvoa ei voi verottaa syrjintäkieltoa rikkomatta enempää kuin veroa sisältyy samanlaisen maassa jo olevan ajoneuvon jäljellä olevaan arvoon. Ajoneuvon verotusarvo voidaan määrittää tilastollisten lähteiden perusteella, mutta vain, jos ne kuvaavat arvoa mahdollisimman oikein.

Pyyntihintoihin nojaavaa verotusta on pidettävä syrjivänä verotuskäytäntönä, koska veroviranomainen ei välttämättä saa käyttöönsä verotuksen pohjaksi todellisia kotimaisia myyntihintoja. Kuten Kilpailuvirastokin on todennut, nykyisen käytäntömme ongelmana on se, että suomalaiset kilpailijat määrittelevät ulkomailta tuotujen käytettyjen autojen arvon. On mahdollista, että määrittelijöiden intressissä on nostaa autojen pyyntihinta mahdollisimman korkeaksi ja näin tehdä hankalaksi avoin kilpailu. Nykyinen menettely johtaa liian korkeaan arvostustasoon, jolloin myös veron määrä muodostuu liialliseksi ja siten syrjiväksi. Autoverolain säätämisen yhteydessä esitetty pelko veronoikaisujen kasautumisesta on osoittautunut aiheelliseksi. Käytettyjen tuontiautojen verotuksessa tulisi siirtyä käyttämään auton verotusarvona siitä ulkomailla tosiasiallisesti maksettua hintaa.

Eduskunta vaati hallitukselta vuonna 2002 autoverolain muutoksen yhteydessä toimenpiteitä autovero- ja moottoriajoneuvoverolainsäädännön laaja-alaiseksi uudistamiseksi. Eduskunta toisti tämän vaatimuksen marraskuussa 2004 edellyttäen, että hallitus kiirehtii toimenpiteitä, jotka tähtäävät auto- ja ajoneuvoverotuksen laaja-alaiseen uudistamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin auto- ja ajoneuvoverotuksen uudistamiseksi.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

  • Sari Essayah /kd