TOIMENPIDEALOITE 67/2003 vp

TPA 67/2003 vp - Pekka Vilkuna /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Päihtyneiden säilyttäminen terveyskeskuksessa

Eduskunnalle

Oikeusministeriössä on valmisteilla esitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskevaksi lainsäädännöksi. Esitys on varsin perusteellinen ja hyvin valmisteltu. Haluan tuoda kuitenkin esille erään päihtyneiden henkilöiden säilyttämiseen liittyvän näkökohdan.

Rauhallisesti käyttäytyvien päihtyneiden henkilöiden säilytyspaikkana voisi toimia tietyin edellytyksin myös paikkakunnan terveyskeskus. Varsinkin maaseudulla, jossa etäisyydet ovat suuria, on tarkoituksetonta kuljettaa rauhallisesti käyttäytyviä kiinni otettuja henkilöitä jopa satoja kilometrejä. Paikkakunnilla, joissa on terveyskeskuksen osastoilla ympärivuorokautinen päivystys, voisi jokin sopiva huonetila toimia säilytyspaikkana. Terveyskeskuksen tilat täyttäisivät ne turvallisuus-, siisteys- ja hygieniasäädökset, joita kiinni otettujen säilyttämisestä on määrätty. Kiinni otettua henkilöä valvoisi hoitohenkilöstö asianmukaisesti.

Päihtyneen valvonta voisi tapahtua tapauskohtaisesti joko terveyskeskuksen toimesta tai polii-sin toimesta etävalvontana. Läheinen yhteistyö poliisin, terveyskeskuksen ja sairaankuljetuksen kesken saattaisi vähentää ns. putkakuolemia ja siten myös ei-toivottavaa julkisuutta poliisin työstä.

Kustannusten jako kunnan ja valtion kesken olisi määriteltävä niin, että terveyskeskukset sai-sivat päihtyneiden säilytystoiminnasta asianmukaisen korvauksen. Edellä kuvattu säilytysjärjestely olisi osa kunnan paikallista päihdehuoltoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin siten, että päihtyneiden säilyttämistä koskevaan säännöstöön lisätään myös kunnan terveyskeskuksen mahdollisuus tapauskohtaisesti toimia päihtyneiden säilytyspaikkana.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2003

  • Pekka Vilkuna /kesk

​​​​