TOIMENPIDEALOITE 72/2003 vp

TPA 72/2003 vp - Sinikka Hurskainen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Perhevapaiden kustannusten tasaaminen äidin ja isän työnantajien kesken

Eduskunnalle

Naisvaltaisilla aloilla aiheutuu äitiydestä raskaita kustannuksia työnantajalle. Äitiysloma-ajan sijaisuudet, kertyvien vuosilomien ja lomarahojen maksaminen sekä sairastuneen lapsen hoitaminen rasittavat lähes yksinomaan äidin työnantajaa. Palvelutyönantajien tekemien laskelmien mukaan työntekijän äitiys maksaa työnantajalle vähintään lähes 7 000 euroa. Palvelualan yrityksissä äitiyden kustannusvaikutukset ovat vuosittain kymmenien miljoonien eurojen suuruusluokkaa.

Äitiyden kustannukset rasittavat erityisesti naisyrittäjiä, koska nämä useimmiten toimivat palvelualoilla, jotka työllistävät etupäässä naisia. Äitiyden kustannuksilla on vaikutuksensa naisyrittäjyyteen ja naisten asemaan työntekijöinä: kustannukset heikentävät naisia palkkaavien yritysten maksukykyä ja työllistämisedellytyksiä, ja tämä puolestaan vaikuttaa heikentävästi naisten työmarkkina-asemaan.

Yrittäjyyden edistämiseksi Suomessa on viime vuosina tehty kaivattuja toimia. Yksi keskei-simpiä edistämistoimenpiteitä on ollut naisyrittäjyyden nostaminen huomion kohteeksi suomalaisessa yhteiskunnassa ja yrittäjyydessä. Myös hallitus on yrittäjyyden politiikkaohjelmassaan huo-mioinut naisyrittäjyyden.

Hallituksen talouspolitiikan tavoitteena on luoda toimintapuitteet, jotka edesauttavat yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä. Nykyinen perhevapaiden kustannusten vino jakautuminen ei edistä naisyrittäjyyttä eikä lisää naisyrittäjyyden houkuttelevuutta uravaihtoehtona.

Kilpailukykyisen ja kannattavan yrittäjyyden lähtökohdat ovat kaikille samat sukupuolesta riippumatta. Jotta tämä toteutuisi suomalaisessa yrittäjyydessä, perhevapaiden aiheuttamat kustannusrasitteet tulee jakaa tasapuolisesti lapsen äidin ja isän työnantajien kesken.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perhevapaiden kustannusten tasapuoliseksi jakamiseksi lapsen äidin ja isän työnantajien kesken.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2003

  • Sinikka Hurskainen /sd
  • Ilkka Taipale /sd
  • Minna Lintonen /sd
  • Jutta Urpilainen /sd