TOIMENPIDEALOITE 82/2005 vp

TPA 82/2005 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Sotainvalidien laitoshoidon korvaaminen

Eduskunnalle

Sotainvalidien keski-ikä on jo ylittänyt 84 vuotta. Tämän seurauksena yhä useampi myös lievävammaisista sotainvalideista on joko jaksottaisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeessa. Voimassa olevan sotilasvammalain perusteella korvataan kuitenkin vain niiden sotainvalidien laitoshoito, joiden haitta-asteeksi on vahvistettu vähintään 30 prosenttia. Tämä haitta-asteraja jättää yli puolet maamme noin 15 000 sotainvalidista korvatun laitoshoidon ulkopuolelle. Vuoden 2006 talousarvioesityksen mukaan 25 prosentin sotainvalideille on tosin tarkoitus antaa oikeus saada jaksottaista laitoshoitoa enintään 10 viikkoa vuodessa. Esitys jättää kuitenkin kaikkein heikkokuntoisimmat eli jatkuvan hoidon tarpeessa olevat lievävammaiset sotainvalidit sairaskotihoidon ulkopuolelle.

Samanaikaisesti on erityisesti sotavammaisia varten rakennetuissa sairaskodeissa ja kuntoutussairaaloissa vapautumassa luonnollisen poistuman kautta paikkoja vaikeavammaisilta. Tämä vapautuva kapasiteetti tulisi käyttää laitoshoitoa tarvitsevien lievävammaisten sotainvalidien hyväksi antamalla heille oikeus myös valtion korvaamaan pitkäaikaishoitoon.

Sotainvalidien lukumäärän on arvioitu vähenevän vuoden 2006 aikana noin 1 800:lla. Tämä pienentää myös sotilasvammakorvauksia varten varattua määrärahaa 11,5 miljooonalla eurolla verrattuna kuluvaan vuoteen. Edellä kerrottu laitoshoidon laajentaminen on rahoitettavissa sotainvalidien poistuman valtiolle tuomalla säästöllä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin 25 prosentin haitta-asteen sotainvalidien oikeuttamiseksi sotilasvammalain nojalla korvattavaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon sotainvalidien sairaskodeissa ja kuntoussairaaloissa.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2005

 • Jouko Skinnari /sd
 • Valto Koski /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Timo Seppälä /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Satu Taiveaho /sd