TOIMENPIDEALOITE 84/2010 vp

TPA 84/2010 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Polttoöljyn valmisteveron palauttaminen koneyrittäjille

Eduskunnalle

Energiaverotuksen muuttamisen tavoitteena on ilmasto- ja ympäristöpoliittisista syistä fossiilisten polttoaineiden lämmityskäytön veron korottaminen sekä liikennepolttonesteiden tuottoneutraali polttoaineverotuksen rakennemuutos.

Sen sijaan työkonepolttonesteiden osalta ei ole julkilausuttua korotustavoitetta, mikä onkin perusteltua ottaen huomioon käytön kohdentuminen merkittävästi uusiutuvien raaka-aineiden korjuuseen ja talteenottoon sekä toisaalta yhteiskunnallisten peruspalveluiden tuottamiseen julkisyhteisöille.

Tätä taustaa vasten työkonepolttonesteiden verojen korottaminen ilman mitään kompensointia on ristiriidassa julkilausuttujen tavoitteiden ja toisaalta uusiutuvien raaka-aineiden käytön edistämistavoitteiden kanssa. Ilmasto- ja ympäristöpoliittiset syyt juuri edellyttävät kotimaisen bioenergian käytön tuntuvaa lisäystä.

Energiaverotusta koskevassa ehdotusluonnoksessa esitetty moottoripolttoöljyn valmisteveron korottaminen merkitsisi työkonekäytölle, joksi arvioidaan noin 300 miljoonaa litraa, noin 22 miljoonan euron lisärasitusta. Tälle ei esitetä — toisin kuin esimerkiksi maataloudelle ja rajoitetusti kuljetusaloille — mitään kompensaatiota. Tästä rasituksesta reilu kolmannes kohdistuu puunkorjuuseen mukaan lukien energiapuun korjuun tämänhetkinen taso. Energiapuun talteenottoa ollaan kolminkertaistamassa vuosikymmenen kuluessa, mikä lisää myös moottoripolttoöljyn kulutusta huomattavasti.

Esitettyä polttoöljyn laatuporrastusta voi pitää sinänsä rakenteellisesti oikeana, koska se tehostaisi arvioidulla tavoin polttoainejärjestelmän logistista tehokkuutta. Polttonesteiden verouudistus tulee toteuttaa myös työkonekäytön osalta tuottoneutraalisti: kevyen polttoöljyn laatuporrastus tulee toteuttaa siten, että moottoripolttoöljyn kokonaisverorasitusta ei nosteta, taikka sitten työkonepolttonesteiden korotus tulee kompensoida ammattimaisille koneyrittäjille näille maksettavilla valmisteveron palautuksilla.

Parhaaseen lopputulokseen päästäisiin korottamalla laatuporrastus 5 senttiin litralta, jolloin moottoripolttoöljyn, kevyt rikitön polttoöljy, valmistevero olisi 13,70 senttiä litralta, sekä oikeuttamalla ammattimaista koneyrittämistä harjoittavat koneyrittäjät valmisteveron palautukseen maanviljelijöiden tavoin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin korottaakseen polttoöljyn laatuporrastusta 5 senttiin litralta, jolloin moottoripolttoöljyn valmistevero on 13,70 senttiä litralta, sekä oikeuttaakseen ammattimaista koneyrittämistä harjoittavat koneyrittäjät valmisteveron palautukseen maanviljelijöiden tavoin.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2010

  • Lauri Oinonen /kesk