TARKASTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2014 vp

TrVL 2/2014 vp - HE 131/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt hallituksen esityksen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan. Eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 3 momentin nojalla tarkastusvaliokunta on päättänyt antaa toimialaansa koskevan lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tarkastusvaliokunta piti lausunnossaan (TrVL 4/2012 vpVNS 1/2012 vp) perusteettomana ja eduskunnan todellista budjettivaltaa kaventavana sitä, että toimitilojen indeksikorotusten tekemättä jättämisestä aiheutuvat kustannuspaineet ja niiden vaikutus toimintaedellytyksiin jäävät eduskunnalle näkymättömiksi. Tarkastusvaliokunta esitti mietinnössään (TrVM 5/2014 vpM 4/2014 vp), että indeksikorotukset on useimmiten jouduttu maksamaan muista toimintamenoista ja toimintamenojen supistumisen vuoksi on jouduttu myös käyttämään yt-menettelyä ja irtisanomaan henkilöstöä. Valtionhallinnon virastot eivät voi vaikuttaa myöskään sähkön ja muun energian tai kiinteistöhuoltopalvelujen hintojen yleiseen nousuun.

Hallitus päätti tehdä kehyspäätöksen yhteydessä keväällä 2014 vuosittain virastojen toimintamenomäärärahoihin toimitilamenojen indeksikorotuksia vastaavan laskennallisen lisäyksen, jonka seurauksena vuonna 2015 osa virastoista saa osittaisen korvauksen, osa jää ilman ja osa jopa menettää.

Valtiovarainministeriön budjettiosaston 29.4.2014 antamassa ohjeessa (Vuokramenojen indeksikorotukset ja toimintamenosäästöt TAE2015) todetaan: "Jotta kehyspäätöksessä mainittu 0,5 %:n leikkaukseen johtava toimintamenojen vähennys toteutuisi, on määrärahoja leikattava siten, että leikkauksella voidaan kattaa 0,5 %:n vaikutuksen lisäksi vuokrien indeksikorotuksiin budjetoitavan määrärahan lisäys (n. 8,6 milj. euroa). Tämä leikkaus on toteutettu siten, että kunkin viraston toimintamenoista on vähennetty 0,5 %:n säästö ja sen lisäksi kunkin viraston osuutta virastojen toimintamenojen yhteismäärästä vastaava osuus vuokrien indeksikorotusten yhteismäärästä." Tarkastusvaliokunta kiinnitti mietinnössään (TrVM 5/2014 vpM 4/2014 vp) huomiota tekstin vaikeaselkoisuuteen ja totesi, että ohjeet tulee kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi.

Tarkastusvaliokunta piti mietinnössään (TrVM 5/2014 vp — M 4/2014 vp) myönteisenä sitä, että indeksikorotukset tulevat jatkossa budjetissa näkyviin. Valiokunta on nyt käynyt läpi valtion talousarvioesityksen 2015 indeksikorotuksia koskevilta osilta ja toteaa, että tietoja on esitetty yli 750 sivun alueella 75 tilivirastosta. Niiden käyttäminen eduskunnan päätöksenteossa edellyttää työlästä tietojen kokoamista.

Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan vuokrien indeksikorotuksia tasataan valtionhallinnon sisällä siten, että hallinnonalat tai virastot, joilla vuokramenojen osuus toimintamenoista on yli 8,7 %, saavat osittaisen kompensaation indeksikorotuksista. Jos vuokrien osuus on alle 8,7 % toimintamenoista, ovat indeksikorotuksiin kohdentuvat leikkaukset indeksikorotuksia suuremmat.

Valtion talousarvioesityksen 2015 mukaan koko valtionhallinnon vuokrien indeksikorotukset ovat noin 7,8 milj. euroa ja indeksikorotuksista johtuvat leikkaukset eli tehdyt säästöt liki 8,5 milj. euroa. Talousarvioesityksestä tehdyn taulukon perusteella valiokunnan käsitys on, että koko valtionhallinnossa tuloksena on 647 000 euron lisäsäästö.

Vuokramenojen indeksikorotuksen korvaaminen valtion talousarvioesityksessä 2015 hallinnonaloittain ja koko valtion hallinnossa
Hallinnonala Vuokramenojen indeksikorotus (1 000 euroa) Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö (1 000 euroa) Indeksikorotusten ja säästön yhteisvaikutus (1 000 euroa)
Valtioneuvoston kanslia 86 -44 42
Oikeuskanslerin virasto 4 -5 -1
Ulkoasiainministeriön hallinnonala 229 -280 -51
Oikeusministeriön hallinnonala 1 488 -1 040 448
Sisäministeriön hallinnonala 1 289 -1 502 -213
Puolustusministeriön hallinnonala 1 969 -2 587 -618
Valtiovarainministeriön hallin- nonala 935 -1 099 -164
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 472 -262 210
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 309 -333 -24
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 189 -298 -109
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 619 -746 -127
Sosiaali- ja terveysminsiteriön hallinnonala 175 -198 -23
Ympäristöministeriön hallinnonala 81 -98 -17
Valtionhallinto yhteensä 7 845 -8 492 -647
Vuokramenojen indeksikorotusten korvaaminen valtion talousarvioesityksessä 2015 tilivirastoittain eri hallinnonaloilla.
Hallinnonala Vuokramenojen indeksikorotus (1 000 euroa) Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö (1 000 euroa) Indeksikorotuksen ja säästön yhteisvaikutus (1 000 euroa)
Valtioneuvoston kanslia 86 -44 42
Oikeuskanslerin virasto 4 -5 -1
Ulkoasiainmininisteriön hallinnonala 229 -280 -51
Oikeusministeriön hallinnonala
Oikeusministeriö 41 -38 3
Lapsiasiavaltuutettu ym. 3 -6 -3
Oikeusrekisterikeskus 3 -5 -2
Saamelaiskulttuurikeskus ja Saamelaiskäräjät 37 0 37
Korkein oikeus 20 -13 7
Korkein hallinto-oikeus 18 -15 3
Muut tuomioistuimet 481 -343 138
Oikeusapu ym. 72 -85 -13
Ulosotto ja konkurssit 118 -148 -30
Syyttäjälaitos 56 -63 -7
Rikosseuraamuslaitos 639 -324 315
Yhteensä 1 488 -1 040 448
Sisäministeriön hallinnonala
Sisäministeriö 41 -31 10
Poliisitoimi 840 -1 020 -180
Rajavartiolaitos 259 -321 -62
Pelastustoimi 33 -18 15
Hätäkeskuslaitos 83 -75 8
Vastaanottokeskukset ja Maahanmuuttovirasto 33 -37 -4
Yhteensä 1 289 -1 502 -213
Puolustusministeriön hallinnonala
Puolustusministeriö 20 -28 -8
Sotilaallinen maanpuolustus 1 949 -2 559 -610
Yhteensä 1 969 -2 587 -618
Valtiovarainministeriön hallinnonala
Valtiovarainministeriö 55 -54 1
Verohallinto 426 -564 -138
Tulli 188 -226 -38
Valtiokonttori 35 -41 -6
Valtiovarain controller -toiminto ei tietoa (-2) ei tietoa
Tilastokeskus 63 -72 -9
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 5 -6 -1
Väestörekisterikeskus 4 -11 -7
Aluehallintovirastot 109 -81 28
Maistraatit 50 -44 6
Yhteensä 935 -1 099 -164
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Opetus- ja kulttuuriministeriö 48 -38 10
Opetushallitus 19 -28 -9
CIMO 7 -12 -5
Valtion yleissivistävä koulutus 124 -70 54
Ylioppilastutkintolautakunta 1 -3 -2
Valtion ammatillinen koulutus 30 -12 18
Suomen Akatemia 19 -17 3
Arkistolaitos 104 -26 78
Kotimaisten kielten keskus 7 -2 5
Varastokirjasto 9 -3 6
Opintotuen muutoksenhakulautakunta 1 -1 0
Taiteen edistämiskeskus 6 -6 0
Suomenlinnan hoitokunta ei tietoa (-3) ei tietoa
Museovirasto 75 -26 49
Näkövammaisten kirjasto 5 -8 -3
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 17 -10 7
Yhteensä 472 -262 210
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Maa- ja metsätalousministeriö 38 -41 -3
Luonnonvarakeskus 138 -124 14
Elintarviketurvallisuusvirasto 61 -57 4
Maaseutuvirasto 13 -33 -20
Maanmittauslaitos 59 -78 -19
Yhteensä 309 -333 -24
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Liikenne- ja viestintäministeriö 32 -29 3
Liikennevirasto 61 -115 -54
Liikenteen turvallisuusvirasto 23 -72 -49
Viestintävirasto 17 -17 0
Ilmatieteen laitos 56 -65 -9
Yhteensä 189 -298 -109
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Työ- ja elinkeinoministeriö 73 -76 -3
ELY-keskukset 201 -294 -93
Geologian tutkimuskeskus 48 -51 -3
Innovaatiorahoituskeskus Tekes 29 -57 -28
Työ- ja elinkeinotoimistot 221 -212 9
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 15 -15 0
Patentti- ja rekisterihallitus 3 -3 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 20 -26 -6
Energiavirasto 9 -12 -3
Yhteensä 619 -746 -127
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Sosiaali- ja terveysministeriö 44 -57 -13
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 4 -3 1
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 6 -6 0
Valtion mielisairaalat 1 -1 0
Valtion koulukodit 1 -1 0
Säteilyturvakeskus 16 -21 -5
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 12 -16 -4
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 6 -6 0
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 85 -87 -2
Yhteensä 175 -198 -23
Ympäristöministeriön hallinnonala
Ympäristöministeriö 37 -49 -12
Suomen ympäristökeskus 36 -42 -6
Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus 8 -7 1
Yhteensä 81 -98 -17

Hallinnonaloista vuokramenojen indeksikorotuksia on korvattu osin valtioneuvoston kanslialle (49 %), opetus- ja kulttuuriministeriölle (44 %) ja oikeusministeriölle (30 %). Kaikilla muilla hallinnonaloilla vuokramenojen indeksikorotusten leikkaukset ovat indeksikorotuksia suuremmat. Erityistiloista Saamelaiskulttuurikeskus ja Saamelaiskäräjät ovat ainoita, jotka saavat indeksikorotukset täysimääräisinä. Vastaavasti Arkistolaitokselle korvataan 78 % ja Museovirastolle 65 % indeksikorotuksista, kun taas Tullilla ja Rajavartiolaitoksella indeksikorotuksiin tehty leikkaus on indeksikorotuksia suurempi.

Tarkastusvaliokunnan valtionhallinnolta mietintöönsä (TrVM 5/2014 vpM 4/2014 vp) saamien tietojen mukaan toimitilakustannusten osuus toimintamenoista oli puolestaan vuonna 2012 liikenne- ja viestintäministeriössä 5,3 %, sosiaali- ja terveysministeriössä 8,7 % ja ylitti kaikilla muilla hallinnonaloilla 8,7 %:n rajan. Valiokunta toteaa, että epäselvyydet käsitteiden käytössä (toimitilakustannukset vai toimitilavuokrat) ovat omiaan vaikeuttamaan tietojen käyttöä eduskunnan päätöksenteossa.

Valiokunnan Ruotsiin suuntautuneella matkalla (7.—8.10.2014) kävi ilmi, että siellä keskimääräinen toimitilakustannusten osuus viranomaisten bruttokustannuksista oli vuonna 2013 valtiollisissa museoissa 25 %, yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä oikeuslaitoksessa 13 %, poliisihallinnossa 9 % ja muussa valtionhallinnossa 6—8 %. Luvut ovat selvästi Suomea alhaisempia. Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla vastaava osuus oli vuonna 2012 keskimäärin 22 % ja esim. maatalousmuseo Sarkalla 64 % (TrVM 5/2014 vpM 4/2014 vp).

Lausunto

Lausuntonaan tarkastusvaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Tuija Brax /vihr
  • vpj. Heli Paasio /sd
  • jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Katja Hänninen /vas
  • Olli Immonen /ps
  • Eero Lehti /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Matti Saarinen /sd

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora  Grönholm

valiokuntaneuvos Matti  Salminen