TARKASTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2011 vp

TrVL 3/2011 vp - HE 58/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 2011 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 58/2011 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan samalla määrännyt, että tarkastusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtava tuloksellisuustarkastaja, OTT Kalle Määttä, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

johtaja Janne Marttinen, Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö

ylitarkastaja Sari Wulff, Verohallinto

II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry

työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tarkastusvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja pitää myönteisenä sitä, että harmaan talouden torjuntaa koskeviin lainsäädäntötoimenpiteisiin on ryhdytty ripeästi rakennusalalla, joka on harmaan talouden keskeisin ongelma-alue. Valiokunta edellytti mietinnössään (TrVM 9/2010 vpM 8/2010 vp) hallituksen ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin, jotta veronumero liitetään rakennustyömailla käytettäviin tunnistekortteihin.

Tarkastusvaliokunta arvioi perusteellisemmin tämän ja muiden mietinnössään (TrVM 9/2010 vpM 8/2010 vp) esittämiensä harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden kehittämistarpeita vuodelta 2011 annettavan tilinpäätöskertomuksen käsittelyn yhteydessä.

Lausunto

Lausuntonaan tarkastusvaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Tuija Brax /vihr
  • vpj. Heli Paasio /sd
  • jäs. Olli Immonen /ps
  • Eero Lehti /kok
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Matti Saarinen /sd
  • Kari Tolvanen /kok
  • Erkki Virtanen /vas
  • vjäs. Markku Rossi /kesk
  • Kauko Tuupainen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Matti  Salminen

​​​​