TARKASTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2010 vp

TrVL 8/2010 vp - HE 163/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä lokakuuta 2010 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 163/2010 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi valtiovarainvaliokuntaan samalla määrännyt, että tarkastusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

pääjohtaja Mirjami Laitinen, ylijohtaja Anita Wickström, projektipäällikkö Janne Marttinen ja ylitarkastaja Marko Niemelä, Verohallinto

poliisitarkastaja Matti Rinne, Poliisihallitus

tutkimusjohtaja Markku Hirvonen, Harmaa Hirvi Oy

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tarkastusvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja kannatettavana. Uskottava viranomaisvalvonta vaatii tuekseen juuri Harmaan talouden selvitysyksikön kaltaisen pysyvän organisaation. Samalla järjestelmän rakentuminen yhden luukun periaatteella luo edellytykset kustannustehokkaalle toiminnalle. Tässä suhteessa erityisesti velvoitteidenhoitoselvityksillä on keskeinen tehtävä. Sen sijaan ilmiöselvitykset — jo nimestään alkaen — ovat epäselvempi tehtäväkenttä. Valiokunta katsoo lisäksi, että viranomaisten tiedonsaantioikeuksia olisi laajennettava nykyisestä, koska tiedonsaantioikeus on avainkysymys harmaan talouden torjunnassa.

Lausunto

Lausuntonaan tarkastusvaliokunta esittää,

että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Matti Ahde /sd
  • vpj. Klaus Pentti /kesk
  • jäs. Risto Autio /kesk
  • Eero Lehti /kok
  • Erkki Pulliainen /vihr
  • Kari Uotila /vas
  • Pekka Vilkuna /kesk
  • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Matti Salminen

valiokuntaneuvos Kalle Määttä

​​​​