TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2014 vp

TrVM 3/2014 vp - K 9/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä toukokuuta 2014 lähettänyt tarkastusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013 (K 9/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kansanedustaja, puheenjohtaja Pertti Hemmilä, eduskunnan tilintarkastajat

ylijohtaja Tytti Yli-Viikari, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2013 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko pääjohtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus eduskuntaa tai virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta.

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2013 toimintamenoihin 15,3 miljoonaa euroa. Tämä on 0,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Toimintamenoihin käytettiin 12,9 miljoonaa euroa. Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2,4 miljoonaa euroa, joka on hieman edellisenä vuonna siirrettyä erää suurempi. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2013 arvonlisäveromenoihin 0,6 miljoonaa euroa, joka ylittyi hieman. Kansliatoimikunta myönsi 6.2.2014 ylitysluvan ko. arviomäärärahan ylittämiseen.

Vuonna 2013 tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 15,6 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,8 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, 12,1 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 3,8 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 148 (vuoden 2012 lopussa 140). Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 1,5 miljoonaa euroa (kasvua 21,7 prosenttia) ja vuokrat 1,2 miljoonaa euroa. Toiminnan tuottoja tarkastusvirastolla oli 20 euroa.

Valiokunta toteaa lopuksi, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Tuija Brax /vihr
  • vpj. Heli Paasio /sd
  • jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Olli Immonen /ps
  • Eero Lehti /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Matti Saarinen /sd
  • Kari Tolvanen /kok
  • Anu Urpalainen /kok
  • vjäs. Kauko Tuupainen /ps

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora  Grönholm

valiokuntaneuvos Matti  Salminen