TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2009 vp

TrVM 4/2009 vp - K 7/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä toukokuuta 2009 lähettänyt tarkastusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008 (K 7/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

puheenjohtaja Matti Saarinen, eduskunnan tilintarkastajat

hallintojohtaja Juha Sarkio, Ulkopoliittinen instituutti

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2008 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty Ulkopoliittisen instituutin johdon toiminnan laillisuutta.

Ulkopoliittisen instituutin toteutuneet bruttomenot olivat 2,7 milj. euroa. Instituutin menoista suurin osa (59 prosenttia) käytetään henkilöstöstä aiheutuviin kuluihin. Toiseksi suurin menoerä (15 prosenttia) koostuu palvelujen ostoista, joista toimistopalveluiden ostojen osuus on suurin. Vuokrien osuus oli 14 prosenttia. Vuoden 2008 aikana instituutin palveluksessa on ollut työsuhteessa 45 henkilöä ja virkasuhteessa kaksi, yhteensä 35 henkilötyövuotta.

Tarkastusvaliokunta pitää hyvänä sitä, että Ulkopoliittisen instituutin sisäistä valvontaa tullaan vuoden 2009 aikana parantamaan. Lisäksi riskinhallintaa tullaan tehostamaan erityisesti, jos ulkopuolisen rahoituksen osuus muodostuu merkittäväksi osaksi toiminnan rahoitusta.

Valiokunta katsoo, että Ulkopoliittisen instituutin ostopalveluihin liittyvät ongelmat ovat jatkuneet liian pitkään. Valiokunta pitää tärkeänä, että palvelukeskuksen hoitamana palkkahallinto saadaan jatkossa hoidetuksi sovitulla ja asianmukaisella tavalla.

Eduskunnan tilintarkastajat eivät ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista Ulkopoliittisen instituutin vuoden 2008 kirjanpitoon, tilinpäätökseen eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Matti Ahde /sd
  • vpj. Klaus Pentti /kesk
  • jäs. Risto Autio /kesk
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Johanna Ojala-Niemelä /sd
  • Erkki Pulliainen /vihr
  • Petri Salo /kok
  • Kari Uotila /vas
  • Pekka Vilkuna /kesk
  • Raimo Vistbacka /ps

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora Grönholm

valiokuntaneuvos Matti Salminen