TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2012 vp

TrVM 5/2012 vp - K 11/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä toukokuuta 2012 lähettänyt tarkastusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011 (K 11/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

puheenjohtaja Reijo Kallio, eduskunnan tilintarkastajat

I varapuhemies Pekka Ravi, eduskunta

toimistopäällikkö Pertti Rosila, eduskunnan tilitoimisto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2011 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kansliatoimikunnan ja eduskunnan kanslian toiminnan lainmukaisuutta.

Eduskunnalle (pl. luvut 30 ja 40) myönnettiin määrärahoja kaikkiaan 114,4 miljoonaa euroa. Talousarviokirjanpidon mukaan vuonna 2011 myönnetyistä määrärahoista käytettiin 109,7 miljoonaa euroa. Eduskunnan rakennusten peruskorjauksen vuonna 2011 käytettävissä ollut määräraha oli 24,4 miljoonaa euroa sisältäen edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat. Tilikauden aikana tästä käytettiin 19,0 miljoonaa euroa. Kyseistä määrärahaa siirtyi tilivuodelle 2012 5,4 miljoonaa euroa. Eduskunnan tietohallinnon investointeihin vuonna 2011 käytettävissä ollut määräraha oli 3,3 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana tästä käytettiin 3,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa siirtyi tilivuodelle 2012 0,2 miljoonaa euroa. Seuraavalle vuodelle määrärahoja siirtyi yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Kansanedustajien toimintamenoihin myönnettiin 20 730 000 euroa. Määräraha ylittyi 318 430 eurolla. Eduskunnan kanslian toimintamenoihin myönnettiin 53 378 000 euroa. Määräraha ylittyi 168 907 eurolla. Eduskunnalle myönnettiin arvonlisäveromenoihin 8 100 000 euroa. Määräraha ylittyi 415 834 eurolla. Eduskunnan kansliatoimikunta myönsi 16.2.2012 ylitysluvat ko. arviomäärärahojen ylittämisiin.

Eduskunnan toiminnan kulut vuonna 2011 olivat yhteensä 82,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli kolme prosenttia. Suurin kuluerä (70 prosenttia) oli henkilöstökulut 58,0 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 1,4 prosenttia. Seuraavaksi suurin kuluerä oli palveluiden ostot 30,6 miljoonaa euroa (kasvua 10,7 prosenttia).

Tarkastusvaliokunta on mietinnössään (TrVM 2/2010 vp) kiinnittänyt huomiota siihen, että eduskuntaa valvovat ja tarkastavat nykyisin useat eri toimijat ja että nykyinen järjestelmä on kehittynyt pitkän ajan kuluessa eikä sitä ole viime vuosien muutosten johdosta tarkasteltu kokonaisuutena. Mietinnössään valiokunta on ehdottanut kokonaisarvion tekemistä asiassa sekä sen selvittämistä, tulisiko eduskunnan kanslian talouden ja hallinnon tarkastus siirtää Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi.

Tarkastusvaliokunnan ehdotuksen johdosta eduskunnan kansliassa on tehty selvitys eduskunnan talouden valvonnasta ja tilintarkastuksesta (muistio 3.5.2012). Selvityksen mukaan nykyinen kansanedustaja-tilintarkastajien ja näiden valitseman ns. ammattitilintarkastajan toimintamalli on tarkoituksenmukainen eduskunnan talouden ja hallinnon ulkoisen valvonnan ja tilintarkastuksen järjestämiseksi. Kehittämistarpeita selvityksessä on nähty mm. eduskunnan sisäisen tarkastajan asemassa ja toimenkuvassa. Tarkastusvaliokunta pitää tärkeänä, että eduskuntaan palkataan mahdollisimman nopeasti uusi sisäinen tarkastaja. Tehtävä on ollut hoitamatta eläkkeelle siirtymisen vuoksi jo vuoden. Valiokunta kiinnittää huomiota myös sisäisen tarkastajan riippumattoman aseman turvaamiseen sekä eduskunnan tilintarkastajien ja sisäisen tarkastajan yhteistyön tehostamistarpeeseen. Valiokunnan mielestä sisäisellä tarkastajalla tulee olla mahdollisuus hankkia ulkopuolista asiantuntija-apua muun muassa eduskunnan merkittävien kehittämis- ja muutoshankkeiden arvioimisessa (esim. eduskunnan peruskorjaus ja tietojärjestelmähankinnat).

Valiokunta toteaa lopuksi, etteivät eduskunnan tilintarkastajat ole kertomuksessaan havainneet huomauttamista eduskunnan vuoden 2011 tilinpäätökseen, kirjanpitoon eikä hallintoon nähden.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Tuija Brax /vihr
  • jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Olli Immonen /ps
  • Eero Lehti /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Lasse Männistö /kok
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Kari Tolvanen /kok
  • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora  Grönholm

valiokuntaneuvos Matti  Salminen

​​​​