TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2013 vp

TrVM 5/2013 vp - K 11/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2013 lähettänyt tarkastusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012 (K 11/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

puheenjohtaja Pertti Hemmilä, eduskunnan tilintarkastajat

ylijohtaja Tytti Yli-Viikari, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2012 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko pääjohtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus eduskuntaa tai virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta.

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2012 toimintamenoihin 15,3 miljoonaa euroa. Tämä on 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Toimintamenoihin käytettiin 13 miljoonaa euroa. Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2,3 miljoonaa euroa. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2012 arvonlisäveromenoihin 0,6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2012 tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 14,7 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,6 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 11,7 miljoonaa euroa, jotka pienenivät 1,9 prosenttia tarkastusviraston vakaus- ja tehokkuusohjelman ja siihen sisältyneiden toimenpiteiden myötä. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palvelujen ostot 1,3 miljoonaa euroa (laskua 9,2 prosenttia) ja vuokrat 1,2 miljoonaa euroa (pysyi entisellään). Toiminnan tuottoja tarkastusvirastolla oli 3 292 euroa.

Valiokunta toteaa lopuksi, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tuija Brax /vihr
 • vpj. Matti Saarinen /sd
 • jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Olli Immonen /ps
 • Eero Lehti /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Tolvanen /kok
 • Anu Urpalainen /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora  Grönholm

valiokuntaneuvos Matti  Salminen

​​​​