TARKASTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2013 vp

TrVM 6/2013 vp - K 12/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä toukokuuta 2013 lähettänyt tarkastusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012 (K 12/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

puheenjohtaja Pertti Hemmilä, eduskunnan tilintarkastajat

hallintojohtaja Helena Lehtovirta, Ulkopoliittinen instituutti, eduskunta

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2012 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus eduskuntaa tai virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta.

Ulkopoliittisen instituutin toimintamenomomentille 21.30.01 myönnettiin kaksivuotista siirtomäärärahaa nettomäärältään 3,2 miljoonaa euroa. Tämä on 4,3 % enemmän kuin vuonna 2011. Toimintamenoihin käytettiin 2,9 miljoonaa euroa. Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 0,3 miljoonaa euroa. Ulkopoliittiselle instituutille myönnettiin arvonlisäveromenoihin 0,2 miljoonaa euroa.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 0,4 miljoonaa euroa, joka oli 29 % vähemmän kuin vuonna 2011. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (57 %), ulkopuolisilta rahoittajilta saaduista kustannusten korvauksista (23 %) ja maksullisen toiminnan, kuten julkaisumyynnin ja maksullisten selvitysten, tuloista (19 %). Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2012 olivat yhteensä 3,6 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 2,7 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 2,4 miljoonaa euroa, jotka laskivat 5,5 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (0,5 milj. euroa) ja vuokrat (0,4 milj. euroa). Tarkastusvaliokunta pitää hyvänä sitä, että instituutin sisäisen valvonnan tilaa on arvioitu vuonna 2012. Arvion perusteella sisäinen valvonta ja riskien hallinta täyttää kohtuudella niille säädetyt edellytykset. Valiokunta toteaa lopuksi, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

  • pj. Tuija Brax /vihr
  • vpj. Matti Saarinen /sd
  • jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Olli Immonen /ps
  • Eero Lehti /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Heli Paasio /sd
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Kari Tolvanen /kok
  • Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos Nora  Grönholm

valiokuntaneuvos Matti  Salminen

​​​​