TULEVAISUUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2006 vp

TuVL 4/2006 vp - HE 67/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi ulkoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että tulevaisuusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto ulkoasiainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

pääjohtaja Erkki Liikanen, Suomen Pankki

yliasiamies Esko Aho ja johdon erityisavustaja Jani Kaarlejärvi, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Roomassa lokakuussa 2004 tehdyn sopimuksen Euroopan perustuslaista liitteineen ja pöytäkirjoineen.

Sopimus Euroopan perustuslaista on Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen kansainvälinen sopimus. Perustuslakisopimus korvaa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta voimassa olevat sopimukset, joihin Euroopan unioni perustuu. Uuteen sopimukseen perustuva Euroopan unioni on oikeudellisesti ja poliittisesti olemassa olevan Euroopan unionin seuraaja. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat perussopimusten selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen, unionin toiminnan tehostaminen ja unionin tuominen lähemmäksi kansalaisia.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lailla kumotaan Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki, Amsterdamin ja Nizzan sopimusten voimaansaattamislait sekä vuoden 2003 laajentumissopimuksen voimaansaattamislaki. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Perustuslakisopimus on hyväksytty 15 jäsenmaan parlamentissa ja/tai kansanäänestyksessä. Suomi olisi 16. sopimuksen hyväksyvä jäsenvaltio. Sopimusta ei ole hyväksytty kahden jäsenvaltion (Ranska ja Hollanti) kansanäänestyksessä, ja ratifiointimenettely on kesken seitsemässä jäsenvaltiossa. Ei ole tiedossa viimeksi mainittujen jäsenvaltioiden kohdalla, onko sopimuksen hyväksymis- ja ratifiointimenettely aktiivisesti käynnissä. Sen sijaan Bulgaria ja Romania ovat hyväksyneet sopimuksen liittymissopimuksensa ratifioinnin yhteydessä.

Seuraava EU:n puheenjohtajamaa Saksa on ilmoittanut, että perustuslakisopimus nousee sen kauden kärkiteemaksi. Yleisenä tavoitteena on muotoilla uusi yksinkertaisempi perustuslaki, joka keskittyy välttämättömiin päätöksenteon uudistuksiin.

Sopimuksen jatkovalmisteluun liittyy myös yksityisenä hankkeena entisistä pääministereistä koostuva ns. viisaiden miesten ryhmä, jonka Italian sisäministeri Giuliano Amato kokosi ja johon eduskunnan puhemies Paavo Lipponen on kutsuttu. Tarkoitus on loppukeväästä 2007 luovuttaa raportti EU:n puheenjohtajamaan Saksan hallitukselle.

Tulevaisuusvaliokunta kuuli vain kahta asiantuntijatahoa EU:n päätöksenteosta ja vallankäytöstä, tulevaisuustyöstä ja Lissabonin strategiasta. Valiokunta katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista lausua perustuslakisopimuksen ratifioinnista.

Valiokunta on selvittänyt kansainvälisesti demokratian tulevaisuusnäkymiä (Democracy and Futures 2006) ja jatkaa demokratian tulevaisuusselvitystä, josta kuullaan syksyn 2006 aikana laajasti asiantuntijoita.

Lausunto

Lausuntonaan tulevaisuusvaliokunta esittää,

että ulkoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jyrki Katainen /kok
 • vpj. Kalevi Olin /sd
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos tutkija Paula Ulrica Tiihonen Gabrielsson

​​​​