TULEVAISUUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2009 vp

TuVL 4/2009 vp - K 1/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2008 (K 1/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö

ylitarkastaja Pertti Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö

hallitussihteeri Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö

alivaltiosihteeri Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö

hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Suvanto, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon työ- ja elinkeinoministeriöltä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tulevaisuusvaliokunta on käsitellyt hallituksen toimenpidekertomuksen tulevaisuusvaliokunnan ehdotuksesta hyväksyttyjä lausumia pääosin tietoyhteiskuntakehityksestä ja yrittäjyydestä. Tulevaisuusvaliokunta pitää hallituksen selvityksiä ja kannanottoja asianmukaisina.

Tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamiseen valiokunta on osallistunut aktivoimalla aiheesta eduskunnassa 8.10.2008 ajankohtaiskeskustelun "Suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä" ja järjestämällä 19.—20.11.2008 eri osapuolten kanssa yhteistyössä eduskunnassa Tietoyhteiskunta-akatemian (raportti TUVJ 2/2009 Tehokkuudesta jakamiseen). Valiokunta järjesti myös avoimen nettikeskustelun tulevaisuusvaliokunnan kommenttiportaalin avulla "Tulevaisuuden koulutus ja sivistys"-aiheesta helmi—huhtikuussa 2009 (raportti TUVJ 3/2009 Tulevaisuusvaliokunnan portaalin raportointi).

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo, että seuraavien lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:

 • Tietoyhteiskunta VNS 4/2001 vp — EK 34/2002 vp. Eduskunta hyväksyi 8.1.2003 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että hallitus ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin: 3) Tutkimus- ja kehitystyön julkisessa rahoituksessa on päästävä välittömästi tasaisen kestävän kasvun uralle. Tavoitteena tulee olla Suomen T&K-osuuden kasvattaminen jo lähivuosina 4 prosenttiin BKT:stä. Tulevat lisäykset on suunnattava korkeakoulujen perustutkimukseen sekä Suomen Akatemialle ja Teknologian kehittämiskeskukselle.
 • Tietoliikenneinfrastruktuuri K 3/2005 vp — EK 32/2005 vp. 3. Tulevaisuusvaliokunta esitti, että hallitus selvittää, onko 1990-luvulla valittu tietoyhteiskunnan infrastruktuurin rakentamisen linjaus riittävä ja tulevaisuuden paineet huomioiden myös kansalaisten tasa-arvon näkökulmasta paras mahdollinen sekä onko kilpailussa vääristäviä piirteitä.
 • Tietoyhteiskunta VNS 4/2001 vp — EK 34/2002. Eduskunta hyväksyi 8.1.2003 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että hallitus ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin: 4) Julkisen osaamisrahoituksen kokonaisuudessa tulee kehittää toimintatapoja, joilla pystytään rahoittamaan uutta luovia, alueellisia innovaatiojärjestelmiä vahvistavia ja aluekehitystä tukevia hankkeita nykyistä tasapainoisemmin. Tällä tulee olemaan kokonaistaloudellisesti suuri merkitys tulevaisuudessa.
 • Työllisyysasteen nostaminen VNS 4/2001 vp — EK 34/2002 vp. Eduskunta hyväksyi 8.1.2003 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että hallitus ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin: 11) Työllisyysasteen nostamisen 80 prosenttiin — yhdessä aktiivisen maahanmuuttopolitiikan kanssa — vuoteen 2015 mennessä tulee olla hallituksen työllisyysstrategian tavoitteena. Se merkitsee vankan perustan luomista Suomen houkuttelevuudelle ja sen estämiselle, että Suomen kilpailukyvyn heikkoudet muuttuvat hyvinvoinnin kasvua estäviksi kesto-ongelmiksi.
 • Yrittäjyyden vahvistaminen VNS 4/2001 vp — EK 34/2002 vp. Eduskunta hyväksyi 8.1.2003 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että hallitus ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin: 17) Yrittämisen kannustimia tulee kehittää ja yrittäjyyden esteitä tulee poistaa nykyistä määrätietoisemmalla kansallisella yrittäjyyspolitiikalla. Tämän lisäksi yritysten kasvun edistämisessä ja uusien yritysten syntymisessä on tärkeää kehittää paikallista innovaatioympäristöä.
 • Alueiden kehittäminen VNS 4/2001 vp —EK 34/2002 vp. Eduskunta hyväksyi 8.1.2003 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön, jossa valiokunta edellytti, että hallitus ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin: 26) TE-keskuksia tulee vahvistaa lisäämällä niihin alueilla toimivia teknologia-asiamiehiä.

Lausunto

Lausuntonaan tulevaisuusvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marja Tiura /kok
 • vpj. Jyrki Kasvi /vihr
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos asiantuntija Paula Osmo Tiihonen Kuusi